05 اردیبهشت 1398
En | 
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه قوانین فنی و اجرایی1396/06/272.04 MBدریافت
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی قوانین فنی و اجرایی1396/06/273.96 MBدریافت
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دستورالعمل تکمیل وتنظیم موافقتنامه،شرایط عمومی خصوصی پیمان ها ومقررات مربوطه قوانین فنی و اجرایی1396/06/272.73 MBدریافت
 عنوانصاحب امتیازدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی قوانین فنی و اجرایی1396/06/273.74 MBدریافت