29 مهر 1400
En | 
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه قوانین فنی و اجرایی1396/06/272.04 MBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی قوانین فنی و اجرایی1396/06/273.96 MBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
دستورالعمل تکمیل وتنظیم موافقتنامه،شرایط عمومی خصوصی پیمان ها ومقررات مربوطه قوانین فنی و اجرایی1396/06/272.73 MBدانلود
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم 
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی قوانین فنی و اجرایی1396/06/273.74 MBدانلود