29 مهر 1400
En | 
 عنوانمالکدسته‌بندیتاریخ اصلاححجم تعداد دانلود
آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/11نامشخصدانلود0
نظام نامه كميسيون هاي تخصصي و كميسيون يا كميته هاي موضوعي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها تشکیلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان1399/05/12نامشخصدانلود0
نظام نامه اداري، استخدامي و تشكيلاتي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها تشکیلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان1399/05/12نامشخصدانلود0
نحوه تشكيل و اداره دفاتر نمايندگي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها تشکیلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان1399/05/12نامشخصدانلود0
مصوبات كميسيون ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (رشته هاي اصلي يا مرتبط) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/11نامشخصدانلود0
مبحث دوم مقررات ملي ساختمان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/12نامشخصدانلود0
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان با آخرين اصلاحات قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/11نامشخصدانلود0
شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان1399/05/12نامشخصدانلود0
شيوه نامه اجرايي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برق كليه اماكن تفاهم نامه ها و شیوه نامه های اجرایی آن ها 1399/05/12نامشخصدانلود0
شيوه نامه اجرايي تفاهم نامه وزارت راه و شهرسازي و وزارت نفت تفاهم نامه ها و شیوه نامه های اجرایی آن ها 1399/05/12نامشخصدانلود0
شيوه نامه اجرائي نحوه تمديد و ارتقاء پايه پروانه اشتغال به كار كارداني آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان1399/05/12نامشخصدانلود0
نظام نامه گروه هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها تشکیلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان1399/05/12نامشخصدانلود0
دستورالعمل نظارت عالیه بر ساخت و سازها نظارت عالیه1399/05/11نامشخصدانلود0
دستورالعمل صدور مجوز فعاليت مجري آموزش حرفه اي مهندسان ساختمان آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان1399/05/12نامشخصدانلود0
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به كار آموزش آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان1399/05/12402.08 KBدانلود0
دستورالعمل تشخيص صلاحيت، صدور پروانه اشتغال به كار شركت هاي خدمات فني آزمايشگاهي پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی1399/05/12نامشخصدانلود0
دستورالعمل تشخيص صلاحيت، تعيين پايه و صدور پروانه اشتغال به كار سازندگان انبوه مسكن و ساختمان پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی1399/05/12نامشخصدانلود0
تفاهم نامه طراحي و نظارت بر ساخت و سازهاي روستايي تفاهم نامه ها و شیوه نامه های اجرایی آن ها 1399/05/12نامشخصدانلود0
اصلاحيه دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی1399/05/12نامشخصدانلود0
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/11نامشخصدانلود0
آيين نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/12نامشخصدانلود0
آيين نامه تشكيلات حرفه اي كاردان هاي فني قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/11نامشخصدانلود0
آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه ها1399/05/11نامشخصدانلود0
دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی1399/05/12نامشخصدانلود0
نظام نامه مالي و معاملاتي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها تشکیلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان1399/05/12نامشخصدانلود0