29 مهر 1400
En | 

عناوین کتابهای موجود

 • Grund lagender ber bremste chnik
 • IRAN ROADS ATLAS
 • procee dings internation railway seminar april 1993
 • آرتمیا (میگوی آب شور)
 • آزادراه
 • آسفالت - از تولید تا پخش
 • آشنائی با مبانی و اصول مدیریت منابع اطلاعاتی IRM
 • آشنائی با مفاهیم حمل ونقل جاده ای مواد خطرناك ویژه رانندگان حرفه ای
 • آشنائی با واگنهای باری راه آهن
 • آشنایی با اصول مهندسی دریایی (كشتی)
 • آشنایی با پایانه های مرزی
 • آشنایی با پدافند غیرعامل
 • آشنایی با سازمانهای مرتبط با حمل و نقل بین المللی
 • آشنایی با صنعت حمل و نقل
 • آشنایی با كنفوانسیونهای مرتبط با حمل و نقل بین المللی
 • آشنایی با مفاهیم حقوقی اصول و مقررات پیمان
 • آمار نامه شهر تهران
 • آمارگیری حمل و نقل جاده ای كشور - كالا و مسافر
 • آمارهای پایه علوم و تكنولوژی در جمهوری اسلامی ایران و بررسی تطبیقی آن با كشورهای جهان
 • آموزش ایمنی تردد خردسالان و نوجوانان نشریه شماره 146
 • آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حركت ویژه روسا و معاونین ایستگاههای ...
 • آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حركت ویژه روسای قطار
 • آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حركت ویژه سرمانورچی و مانورچی
 • آموزش پیشگیری از سوانح و رعایت اصول ایمنی در سیر و حركت ویژه سوزن بان
 • آموزش رییس قطار باری
 • آموزش سرمانورچی
 • آموزش سوزن بان
 • آموزش نكات ایمنی و حفاظتی لوكوموتیوهای GM
 • آیین طراحی محوطه زمینه فرودگاه ها نشریه شماره 197
 • آیین نامه استاندارد پلهای بزرگراهها - آشتو چاپ 89
 • آیین نامه ایمنی راههای كشور فصل چهارم علائم
 • آیین نامه پیشنهادی حمل و نقل ریلی كالاهای خطرناك
 • آیین نامه حمل و نقل كالاهای خطرناك بوسیله راه آهن
 • آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
 • آیین نامه طراحی راههای شهری تجهیزات و ایمنی
 • آیین نامه طرح روسازی راه
 • آیین نامه طرح و اجرای پلهای فولادی
 • آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده نشریه 250
 • آیین نامه طرح هندسی راه روستایی نشریه شماره 196
 • آیین نامه طرح هندسی راهها
 • آیینه خدمت (عملكرد دولت نهم در استان خوزستان)
 • ابنیه پیمان پیشرو
 • اخلاق كارگزاران در بیانات مقام معظم رهبری
 • ارتقاء ایمنی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • ارزیابی ادعاهای پیمانی به انضمام واژه نامه تخصصی جلد اول
 • ارزیابی ادعاهای پیمانی به انضمام واژه نامه تخصصی جلد دوم
 • ارزیابی ضوابط آیین نامه بارگذاری ترافیك پلهای جاده ای ایران
 • استراتژی توسعه ناوگان حمل ونقل هوایی كشور در افق ایران 1400
 • استفاده از جرثقیلهای ریلی در جمع آوری سوانح
 • اصول مكانیك سنگ در عملیات مهندسی
 • اصول مهندسی خط راه آهن
 • اصول مهندسی راه آهن (راه آهن دور ـ راه آهن سریع السیر و سبك شهری ـ تراموا)
 • اطلاعات جامع ترمز راه آهن
 • اطلاعات حمل و نقل انرژی كشور سال 85
 • اطلس جاده های ایران 1380
 • اطلس جاده های ایران 1385
 • اطلس جاده های ایران 1386
 • اطلس مساجد و مجتمع های خدماتی رفاهی بین المللی 1383
 • اطلس مساجد و مجتمع های خدماتی رفاهی بین المللی 1386
 • الفبای چرخ واگن و لوكوموتیو
 • الكترونیك قطار
 • انتخاب هفتم روز شمار هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
 • اندازه و وظایف دولت و رشد اقتصادی ایران
 • انواع شمع
 • اولین كنفرانس بین المللی مدیریت صنعت حمل ونقل هوایی ایران 1383 دانشگاه كیش
 • اولین كنفرانس علمی - تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
 • ایمنی در عملیات اجرایی راهها و كنترل ترافیك
 • ایمنی در محیط كار صنعت حمل ونقل هوایی
 • ایمنی و ریل جلد اول
 • ایمنی و ریل جلد دوم
 • بازدید قطار در ایستگاه
 • بازرسی و ارزیابی روسازه پلهای بتنی
 • بازرسی و ارزیابی روسازی پلهای بتنی
 • بازرسی و ارزیابی روسازی پلهای فولادی
 • بازسازی ذخائر ماهیان در حوزه های دریای خزر و ازنت - دریای سیاه
 • بازسازی و تجدید ساختار حمل و نقل ریلی
 • بازیافت سرد بازسازی ـ بهسازی جاده ها و باندهای فرودگاهها
 • بتن پیش تنیده - اصول - طرح - محاسبه و كاربرد
 • بحران بیكاری و برنامه اشتغال زایی
 • برداشت دوم مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری
 • بررسی استانداردها، قوانین و مقررات صنعت حمل و نقل ریلی ایران ویرایش اول
 • بررسی پروژه كفش خط
 • بررسی تجربی روشهای مقاوم سازی ساختمانهای آجری - نیمه اسكلت در برابر زلزله
 • بررسی تجهیزات و ملزومات مرتبط در راه آهن
 • بررسی تحلیلی زمین لرزه 5 دی ماه 1382 بم همره با cd
 • بررسی حداكثر احتمال بارندگی در حوزه های آبریز كشورحوزه آبریز كارون ـ دز
 • بررسی حداكثر احتمال بارندگی در حوزه های آبریز كشورحوزه آبریز كارون 4
 • بررسی حریم راه آهن ایران جلد اول
 • بررسی حریم راه آهن ایران جلد دوم
 • بررسی حریم راه آهن ایران جلد سوم
 • بررسی ساختار ایمنی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سیستمهای ذیربط مطالعات كلی و بررسی وضعیت موجود
 • بررسی ساختار ایمنی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سیستمهای زیربط مرحله دوم مطالعات تطبیقی
 • بررسی ساختار ایمنی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سیستمهای زیربط مرحله سوم بهبود در سیستم موجود
 • بررسی سوانح به وقوع پیوسته در گذرگاههای هم سطح
 • بررسی سیستم علائمی
 • بررسی سیستم علائمی محور تهران - مشهد - سرخس
 • بررسی سیستم علائمی محور تهران - مشهد - سرخس (فاز شناخت - گزارش دوم)
 • بررسی ظرفیت باربری جانبی شمع
 • بررسی ظرفیت موجود مطالعه طراحی و ساخت در بخش حمل و نقل
 • بررسی عامل خطای انسانی و نقش آن در بروز سوانح ریلی فاز اول مطالعات اولیه
 • بررسی عامل خطای انسانی و نقش آن در بروز سوانح ریلی مرحله دوم مطالعات آماری
 • بررسی عامل خطای انسانی و نقش آن در سوانح ریلی
 • بررسی عامل خطای انسانی و نقش آن در سوانح ریلی - مرحله دوم مطالعات آماری ...
 • بررسی علل كاهش عمر مفید سازه های بتنی مسلح
 • بررسی علل و عوامل خروج از خط مرحله اول بررسی وضعیت موجود
 • بررسی عوامل خروج از خط و روشهای كاهش سوانح آن فاز دوم - مطالعات آماری
 • بررسی عوامل خروج از خط و روشهای كاهش سوانح آن گزارش نهایی
 • بررسی وضعیت ایمنی و ارائه دستورالعمل ایمن سازی برای گذرگاههای ریلی در ایران گزارش نهایی
 • بررسی وضعیت ایمنی و ارائه دستورالعمل ایمن سازی برای گذرگاههای ریلی در ایران گزارش نهایی
 • بررسی وضعیت تجهیزات ملزومات و امكانات مرتبط با ایمنی در راه آهن
 • بررسی وضعیت سوانح در راه آهن فصل اول سوانح و ایمنی در راه آهن ایران
 • بررسی های صحرائی قراردادهای شمع زنی و آزمایش شمع
 • برنامه اجرائی ایمنی جاده ای اروپا بروكسل 2003/6/2
 • برنامه بلندمدت حمل و نقل ریلی ایران
 • برنامه دوره های آموزشی مركز آموزش راه آهن 1384
 • بناهای عام المنفعه
 • بنیادهای معرفت شناسی در غرب و تشیع
 • بولتن آماری حوادث سال 1384
 • بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی در راه آهن ایران با استفاده از مدلهای ریاضی تابستان 1385
 • پروتكل 1988 در ارتباط با كنوانسیون بین المللی خط شاهین 1966
 • پروژه تبدیل گذرگاه هم سطح و غیرهم سطح
 • پروژه تونل رسالت - گزارش بهمن ماه سال 1384
 • پل سازی
 • پل سازی
 • پلهای ایران
 • پلهای تاریخی ایران (پژوهشكده حمل ونقل)
 • پیاده سازی مدیریت ایمنی یكپارچه در سیستم حمل ونقل كشور
 • پیشبرد اهداف به سوی فناوری نوین
 • تئوری و كاربرد (مهندسی اول ترافیك)
 • تاریخ جامع راه آهن جلد اول راه آهن در جهان
 • تاریخ جامع راه آهن جلد دوم راه آهن ایران تا انقلاب اسلامی
 • تأسیسات و امكانات زیربنایی حمل و نقل
 • تأملاتی در فلسفه انقلاب اسلامی و بازتابهای آن در جهان اسلام
 • تثبیت خاك مارن با كوزولان برای استفاده از روسازی راهها
 • تجزیه و تحلیل صنایع معدنی (صنعت سیمان)
 • تجزیه و تحلیل صنعت ساختمان
 • تجهیزات و ملزومات مربتط با ایمنی در راه آهن گزارش نهایی
 • تحلیل آماری ایمنی حمل و نقل جاده ای ایران
 • تحولات نظام های بازنشستگی در جهان
 • ترازنامه هیدروكربوری كشور 1386
 • ترانزیت - چارچوبهای مقررات و رویه های اجرائی در جمهوری اسلامی ایران
 • ترانزیت - قوانین مقررات و رویه های اجرائی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
 • ترانزیت، قوانین مقررات و رویه های اجرایی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران
 • ترسكا - كریدور حمل و نقل اروپا - قفقاز، آسیا
 • ترمیم ترك در بتن و پلهای بتنی
 • تسهیلات پیاده روی (جلد اول) مبانی فنی نشریه شماره 1-144
 • تصادفات جاده ای ایران
 • تعرفه حمل كالا و مسافر با راه آهن دولتی ایران
 • تعیین رابطه بین احداث خطوط اصلی راه آهن و رشد اقتصادی كشور
 • تغییر فام خط كش راههای كشور
 • تقویم آموزشی نیمه اول سال 85 شركت فرودگاههای كشور
 • تك نگاریهای آنكتاد در زمینه مدیریت بندر شیوه های گسترش بازیابی بنادر
 • تكنولوژی بتن (300 پرسش و پاسخ در زمینه تكنولوژی بتن)
 • توسعه و بهبود بنادر عامل آخرین پیشرفتهای فناوری اطلاعات در ترمینال كانتینر
 • توسعه و بهبود بنادر عامل الگوی اندازه گیری كیفیت خدمات بندری در پایانه های كانتینری
 • توسعه و بهبود بنادر عامل برنامه ریزی استفاده از زمین در منطقه بندر حداكثر استفاده از زیرساختها بندر
 • توسعه و بهبود بنادر عامل برنامه ریزی ترمینال كانتینر
 • توسعه و بهبود بنادر عامل بنادر و خصوصی سازی مجموعه مقالات
 • توسعه و بهبود بنادر عامل رویكرد اقتصادی در انتخاب و جایگزینی تجهیزات
 • توسعه و بهبود بنادر عامل رهنمودهایی در مورد خصوصی سازی بنادر
 • توسعه و بهبود بنادر عامل ریسك تجاری در مدیریت پایانه كانتینری
 • توسعه و بهبود بنادر عامل ساختار تعرفه بندر (مدل IES CAP/UNDP)
 • توسعه و بهبود بنادر عامل گامهایی به سوی مدیریت كارآمد انبارها
 • تهیه الزامات سیستم جامع مدیریت ایمنی در راه آهن
 • جامع ترین دانستنیهای راهنمائی و رانندگی كامپیوتری 1383
 • چارچوب مدل عملكرد حمل و نقل جاده ای
 • چكیده مقالات سومین همایش ملی صنایع دریایی آبان ماه 1388 جزیره كیش
 • چكیده مقالات سومین همایش ملی صنایع دریایی دی ماه 1380
 • چكیده مقالات ششمین همایش ارتقای ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی
 • چكیده مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
 • چهل سال تلاش و نوآوری سیری در 4 دهه فعالیت كشتیرانی ج.م.ا
 • حقوق بین المللی هوایی و فضایی
 • حمل و نقل ایمن كالاهای خطرناك و فعالیتهای مربوطه در محوطه های بندری
 • حمل و نقل درون كارخانه ای
 • حمل و نقل دریایی
 • حمل ونقل در یك نگاه 1383
 • حمل ونقل و ترافیك تهران در یك نگاه (اتوبوس تندرو 1386)
 • خسارات وارده بر بخش حمل و نقل در طول جنگ تحمیلی
 • خطوط اثر یا منحنی های تأثیر
 • خلاصه مقالات سومین همایش قیر و آسفالت ایران
 • خلیج فارس در نقشه های كهن
 • خواص بتن
 • دانستنیها و معلومات اولیه دریانوردی
 • دایره المعارف جامع دریایی و بندری
 • در مسیر توسعه ، عملكرد سازمان منطقه آزاد قشم از سال 85 تا 88
 • دستگاهها و روشهای مخلتف شمع زنی
 • دستگاهی تكیه گاهی پلها
 • دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی نشریه شماره 207
 • دستورالعمل بهسازی لرزه ای پلهای بزرگراهی
 • دستورالعمل تشخیص خرابی و نكات ایمنی در اینترلاككینگ رله ای
 • دستورالعمل تعمیر موتور و ستون 1387
 • دستورالعمل تهیه پروژه راههای جنگلی نشریه شماره 148
 • دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرحهای عمرانی نشریه 1-254
 • دستورالعمل موقت حمل كالاهای خطرناك
 • دولت اقدام جلد دوم
 • دومین كنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
 • دهمین همایش صنایع دریایی قطعنامه های صنایع دریایی
 • دینامیك پلهای راه آهن
 • راه آهن بریتانیا - ایمنی در راه آهن بریتانیا
 • راه آهن در ایران
 • راه ابریشم سال اول از شماره 1 الی 6
 • راه ابریشم سال اول از شماره 7 الی 14
 • راه و سیر تحول آن در ایران جلد اول
 • راهداری و روشهای نگهداری راه
 • راهسازی
 • راهسازی - طرح هندسی و زیرسازی آن جلد اول
 • راهسازی از روی زمین تا زیر چرخ غلتان
 • راهنما و دستورالعمل اجرائی تضمین كیفیت
 • راهنمائی عیوب ریلها
 • راهنمای استفاده از بیسیم
 • راهنمای استفاده از دستگاه JPSMAP&^S
 • راهنمای سیستمهای هوشمند حمل و نقل نسخه 2 شماره 1
 • راهنمای سیستمهای هوشمند حمل و نقل نسخه 2 شماره 2
 • راهنمای سیستمهای هوشمند حمل و نقل نسخه 2 شماره 3
 • راهنمای طراحی بنادر صیادی
 • راهنمای كاربران SPSS-6-0
 • راهنمای كاربردی مهندسی راه آهن جلد اول اسفند 86
 • راهنمای ممیزی ایمنی و بهداشت در بنادر
 • رزین های مهندسی برتر
 • روزنمای خدمت
 • روسازی راه آهن
 • روسازی راه آهن از بدو تأسیس تا كنون
 • روسازی ممتاز
 • روشهای ساخت و مقاوم سازی ساختمانهای چوبی
 • روشهای ساده نگهداری راه - راهنمای تعمیر و نگهداری راههای آسفالت شده، پلها و وسایل كنترل ترافیك
 • روشهای ساده نگهداری راه - راهنمای تعمیر و نگهداری كنار راه و زهكش و راههای شوسه
 • روشهای نگهداری خط آهن
 • روشی برای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح دارای دیوار برشی
 • ره آورد سفرهای استانی رییس جمهور
 • سازمان حمل و نقل ترافیك عملكرد سال 82
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1379
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1380
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1381
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1382
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1383
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1384
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1385
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1386
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 1387
 • سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای سال 85-1376
 • سالنامه آماری حمل و نقل هوایی كشور 1364
 • سالنامه آماری حمل و نقل هوایی كشور 1370
 • سالنامه آماری حمل و نقل هوایی كشور 1376
 • سالنامه آماری حمل ونقل هوایی كشور 1377
 • سالنامه آماری حمل ونقل هوایی كشور 1387
 • سالنامه آماری شركت قطارهای مسافری رجاء 1382
 • سالنامه آماری شركت قطارهای مسافری رجاء 1383
 • سالنامه آماری شركت قطارهای مسافری رجاء 1384
 • سالنامه آماری شركت قطارهای مسافری رجاء 1386
 • سالنامه آماری كشور 1375
 • سالنامه آماری كشور 1378
 • سالنامه آماری كشور 1379
 • سالنامه آماری كشور 1380
 • سالنامه آماری كشور 1364
 • سالنامه آماری كشور 1371
 • سالنامه آماری كشور 1374
 • سالنامه مجله صنایع هوایی
 • سالنامه هواشناسی 2-1381
 • سالنامه هواشناسی 4-1383
 • سپهرلاجوردی (رساله گرفتن نیرو از آب)
 • سطوح مختلف تكنولوژی علائمی و تأثیر آن در ایمنی و ظرفیت خطوط
 • سند تفضیلی نظام جامع توسعه تربیت بدنی در ورزش كشور
 • سند مدیریت راهداری در كشور
 • سند ملی توسعه حمل و نقل در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 • سی سال تلاش و خدمت (شكوه خواستن)
 • سیاستهای كلی برنامه های عملیاتی و دستورالعمل راهداری زمستانی
 • سیر تحولات حمل و نقل در ایران و جهان
 • سیستم CTC
 • سیستم مدیریت ایمنی دریایی
 • سیستمهای پرتاب فضایی جهان
 • سیستم های مدیریت ایمنی پرواز
 • شالوده های عمیق شمع
 • شرح خدمات تهیه طرح جامع ایمنی حمل و نقل ریلی
 • شرح خدمات مقررات ملی هوانوردی جمهوری اسلامی ایران
 • شرحی بر ویرایش 2 - آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله
 • شكوه خواستن - سی سال تلاش و خواستن وزارت راه و ترابری
 • شمعها ظرفیت باربری پی های عمیق
 • شناخت ساختار سازمانی بخش حمل و نقل كشور
 • شناسائی انواع رایج تابلوهای پیام متغیر و تأثیر آنها در جریان ترافیك
 • شناسائی عیوب خط و پارامترهای نگهداری و ایمنی
 • شناسائی مسائل و مشكلات حمل و نقل جاده ای
 • شناسائی و بازرسی فنی واگنهای باری اوكراینی
 • شناسائی و بازرسی فنی واگنهای باری با سیستم روسی
 • شناسائی و طریقه بهره برداری از تجهیزات الكتریكی لوكوموتیوهای دیزل الكتریك
 • شناسائی و طریقه بهره برداری از تجهیزات مكانیكی لوكوموتیوهای دیزل الكتریك
 • شناسنامه فنی فولادی
 • شورای اصلاحات كمیته ارتقای سطح خدمات گروه جاده ای جلد اول
 • شورای اصلاحات كمیته ارتقای سطح خدمات گروه جاده ای جلد چهارم
 • شورای اصلاحات كمیته ارتقای سطح خدمات گروه جاده ای جلد دوم
 • شورای اصلاحات كمیته ارتقای سطح خدمات گروه جاده ای جلد سوم
 • شورای اصلاحات گروه دریایی اول
 • شورای اصلاحات گروه دریایی چهارم
 • شورای اصلاحات گروه دریایی دوم
 • شورای اصلاحات گروه دریایی سوم
 • شورای اصلاحات گروه ریلی جلد اول
 • شورای اصلاحات گروه ریلی جلد دوم
 • شورای اصلاحات گروه هوایی جلد 1
 • شورای اصلاحات گروه هوایی جلد 2
 • صد نكته در مدیریت حمل و نقل
 • صد نكته راهداری
 • صنعت شیلات ایران
 • طراحی دالهای مجوف بتن پیش تنیده PCI
 • طراحی روسازی بتنی هم بند (روسازی بلوكی برای جاده ها و خیابانهای شهری)
 • طراحی صفحه های كف ستون سازه های فلزی
 • طراحی، برنامه ریزی و توسعه بنادر جلد دوم اصول برنامه ریزی عملیاتی
 • طرح تحقیقاتی آسفالت گرم با ساسولیت مهر 1386
 • طرح تحقیقاتی مطالعه و بررسی تطبیقی تجارب كشورها در زمینه مشاركت بخش دولتی ...
 • طرح جامع مكان یابی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پاركها جلد اول و دوم
 • طرح جامع مكان یابی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیر پاركها جلد دوم
 • طرح ریزی دوباره شركت
 • طرح فرودگاهها
 • طرح لرزه ای پلها
 • طرح و اجرای پلسازی به روش هول دادن
 • طرح و محاسبات سازه های دریایی
 • طرح هندسی راه
 • علائم راهنمائی و رانندگی
 • علم و تكنولوژی در خدمت حمل و نقل
 • عملكرد راههای روستایی كشور سال 83
 • فاز اول طرح جامع ایمنی حمل و نقل ریلی گزارش مرحله اول
 • فاز اول طرح جامع ایمنی حمل و نقل ریلی گزارش مرحله اول ویرایش دوم
 • فروپاشی اسطوره هولوكاست
 • فرهنگ اصطلاحات هواشناسی و اقلیم شناسی
 • فرهنگ توصیفی اصطلاحات علائم الكتریكی راه آهن
 • فرهنگ جامع دریایی
 • فرهنگ شش زبانه عمومی واژگان و اصطلاحات راه آهن
 • فصلنامه داخلی انمجمن بتن ایران دوره اول 1379 الی 1382
 • فناوری روز راه آهن ژاپن
 • قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • قانون و مقررات مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اناطق ویژه اقتصادی
 • قوانین و مقررات حمل و نقل بین المللی كالا و مسافر
 • قوانین و مقررات حمل ونقل جاده ای
 • قوانین و مقررات مربوط به پایانه ها و تأسیسات رفاهی - بین راهی و مستندسازی اموال غیرمنقول سازمان
 • قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
 • كارنامه آموزشی - پژوهشی دانشكده مهندسی راه گزارش سال 87
 • كارنامه عملكرد دولت نهم
 • كارهای دریایی جلد اول
 • كارهای دریایی جلد دوم - ساماندهی داخل بنادر
 • كتاب تونل ایران - سازه های زیرزمینی ژئوتكنیك 1384
 • كتاب تونل ایران - سازه های زیرزمینی ژئوتكنیك 1386
 • كتاب جامع آماری حمل و نقل 1384
 • كتاب جامع آماری حمل و نقل 1385
 • كتاب جامع آماری حمل و نقل 1386
 • كتاب جامع حمل و نقل 1386
 • كتاب جامع صنعت فرودگاهی و صنایع وابسته
 • كتاب زرد حمل و نقل و گردشگری
 • كتاب سال هواپیمایی ایران 1385
 • كتاب سال هواپیمایی ایران 1386
 • كتاب عمران
 • كتاب مرجع لایروبی جلد اول
 • كتاب مرجع لایروبی جلد دوم
 • كتابچه راهنمای حمایت از پایان نامه های تحصیلات تكمیلی در سال 1386
 • كلیات حمل ونقل دریایی كالا
 • كمانش صفحات فولادی
 • كنترل ترافیك در عملیات اجرائی
 • كنوانسیونهای بین المللی CLC و FUND
 • گذرگاه دوستی راه آهن بافق - مشهد
 • گزارش ارزیابی سالیانه صندوق های بازنشستگی، بازماندگان و ازكارافتادگان سال2008
 • گزارش بررسی اقتصادی خرید و یا اجاره هواپیمای مسافربری
 • گزارش پروژه راه آهن كمربندی اهواز - نظامیه - میاندشت
 • گزارش توصیفی حمل ونقل جاده ای 1384
 • گزارش توصیفی حمل ونقل جاده ای 1385
 • گزارش جهانی - پیشگیری از حوادث ترافیكی راهها
 • گزارش دومین دوره آموزشی مدیران و كارشناسان ایمنی و ترافیك در كشور هلند
 • گزارش طرح امكان سنجی ایجاد پیشینه و مستندات پل سازی در ایران جلد اول
 • گزارش طرح امكان سنجی ایجاد پیشینه و مستندات پل سازی در ایران جلد دوم
 • گزارش عملكرد دوسالانه دانشكده مهندسی راه آهن
 • گزارش عملكرد سال 80 شركت هواپیمای ایران ایرتور
 • گزارش عملكرد مطالعات سیستم های هوانوردی پروژه های اجرایی سال 83
 • گزارش فتی شماره 19 حوزه آبریز فسا و كویر لوت
 • گزارش فعالیت ها وضع عمومی و اهم اهداف شركت آسمان 1379
 • گزارش فنی شماره 10 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه چابهار
 • گزارش فنی شماره 11 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه سیرجان
 • گزارش فنی شماره 12 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه زاب - سیروان
 • گزارش فنی شماره 12/1 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه سیروان زیر حوزه گاوشان
 • گزارش فنی شماره 13 حوزه آبریز رودخانه های مرزی غرب
 • گزارش فنی شماره 14 حوزه آبریز رودخانه های زاینده رود
 • گزارش فنی شماره 15 حوزه آبریز رودخانه های هریررود - جازموریان
 • گزارش فنی شماره 16/1 حوزه آبریز رودخانه های مركزی حوزه لتیان كرج
 • گزارش فنی شماره 16/2 حوزه آبریز رودخانه های مركزی قزوین - ابهر
 • گزارش فنی شماره 16/3 حوزه آبریز مركزی - حوزه آبریز اراك
 • گزارش فنی شماره 16/4 حوزه آبریز مركزی - حوزه آبریز همدان - ساوه
 • گزارش فنی شماره 16/5 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه آبریز مركزی حوزه آبریز كاشان
 • گزارش فنی شماره 16/6 حوزه آبریز مركزی - حوزه قم - گلپایگان
 • گزارش فنی شماره 17 حوزه آبریز مركزی دورودزن
 • گزارش فنی شماره 18 حوزه آبریز رودخانه های هیله رود- شاهرود و دشت كویر
 • گزارش فنی شماره 20 حوزه آبریز كویر در انجیر
 • گزارش فنی شماره 21 حوزه آبریز كشف روز
 • گزارش فنی شماره 22 حوزه آبریز یزد و اردستان
 • گزارش فنی شماره 23 حوزه آبریز دشت كویر
 • گزارش فنی شماره 24 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه آبریز رودخانه ارس
 • گزارش فنی شماره 26 حوزه آبریز ارومیه جلد دوم
 • گزارش فنی شماره 27 حوزه آبریز گلستان
 • گزارش فنی شماره 28 حوزه آبریز منطقه مازندران
 • گزارش فنی شماره 29 حوزه آبریز اترك
 • گزارش فنی شماره 3 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه كرخه
 • گزارش فنی شماره 30 حوزه آبریز قزل قوزل
 • گزارش فنی شماره 5 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه مارون
 • گزارش فنی شماره 8 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه مند
 • گزارش فنی شماره 9 پروژه حداكثر محتمل بارندگی حوزه كل
 • گزارش فنی و مقدماتی زلزله بیست اردیبهشت 1376 اردكول قائمن
 • گزارش كارگاه بررسی مدل توسعه براساس نگرش اسلام
 • گزارش نظارتی پروژه های عمرانی استانی سال 1376
 • گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال 85
 • گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال 85 تا مرداد 86
 • گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال 86 جلد 1
 • گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی سال 86 جلد 2
 • گزارش نظارتی پروژه های عمرانی ملی نیمه اول سال 85
 • گسترش زیرساخت های راه و ترابری كتاب دولت
 • ماشین آلات مكانیزه در نگهداری بهسازی و نوسازی خطوط راه آهن
 • مبانی بررسی اثرات زیست محیطی حمل و نقل
 • مبانی حِكمی و سیاست عملی دولت نهم در روابط بین الملل
 • متروی تهران
 • متن كامل صورتجلسات و مصوبات شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی
 • متن كامل صورتجلسات و مصوبات كمیته ساماندهی و هماهنگی و توسعه ترانزیت
 • مجله آموزش مهندسی ایران
 • مجله پرداز 1377
 • مجله پرواز 1375
 • مجله پرواز 1376
 • مجله پرواز 1383
 • مجله پرواز سال 1382
 • مجموعه پرسش و پاسخ مشاغل سیر و حركت راه آهن
 • مجموعه پولی و بانكی مشتمل بر قوانین و مقررات معتبر
 • مجموعه تابلوهای ایمنی و راهنمای ساختمان 87-86
 • مجموعه تصویب نامه ها، آیین نامه ها و اساس نامه های مصوب هیئت وزیران سال 83 جلد اول
 • مجموعه چكیده مقالات هفتمین كنگره بین المللی مهندسی عمران
 • مجموعه دوره های كاردانی و كارشناسی فنی و مهندسی
 • مجموعه سخنرانی ها اولین همایش ملی صنایع دریایی اردیبهشت 87
 • مجموعه قوانین و مقررات بندری - دریایی ایران جلد اول
 • مجموعه قوانین و مقررات، راهنمائی و رانندگی امور حمل و نقل و ترافیك
 • مجموعه كتابهای مهندسی دریا (شماره 1) نظریه های موج
 • مجموعه كتابهای مهندسی دریا (شماره 2) راهنمای طراحی موج شكنها جلد اول
 • مجموعه كتابهای مهندسی دریا (شماره 3) راهنمای طراحی موج شكنها جلد دوم
 • مجموعه كتب قراردادی طرحهای عمرانی سئوالات طبقه بندی شده
 • مجموعه گزارشات ماهانه آمار تطبیقی سوانح از اسفند 79 به بعد
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد اشانزدهم (اجلاس 654 الی 676)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد اول (اجلاس 1 الی 139)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد بیست و دوم (اجلاس 813 الی 824)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد بیست و یكم (اجلاس 796 الی 812)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد بیستم (اجلاس 773 الی 795)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد پانزدهم (اجلاس 629 الی 653)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد پنجم (اجلاس 336 الی 385)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد چهاردهم (اجلاس 603 الی 628)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد چهارم (اجلاس 264 الی 335)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد دوازدهم (اجلاس 535 الی 559)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد دوم (اجلاس 140 الی 192)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد دهم (اجلاس 496 الی 515)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد سوم (اجلاس 193 الی 263)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد سیزدهم (اجلاس 560 الی 602)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد ششم (اجلاس 386 الی 415)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد نوزدهم (اجلاس 740 الی 772)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد نهم (اجلاس 476 الی 495)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد هشتم (اجلاس 443 الی 475)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد هفتم (اجلاس 416 الی 442)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد هفدهم (اجلاس 677 الی 708)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد هیجدم (اجلاس 709 الی 739)
 • مجموعه مصوبات هیئت عامل سازمان بنادر و كشتیرانی جلد یازدهم (اجلاس 516 الی 534)
 • مجموعه مقالات 6 سمینار خلیج فارس
 • مجموعه مقالات ارائه شده در كنفرانس بین المللی بین المللی پل
 • مجموعه مقالات اولین سمینار بین المللی مكانیك خاك و مهندسی پی ایران
 • مجموعه مقالات اولین كنفرانس بین المللی بتن و توسعه جلد اول فارس جلد دوم انگلیسی
 • مجموعه مقالات پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
 • مجموعه مقالات چهارمین همایش ارتقا ایمنی و تحلیل سوانح
 • مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صنایع دریایی بهمن 1381
 • مجموعه مقالات دومین سمینار بررسی مسائل حمل ونقل كشور
 • مجموعه مقالات دومین كنفرانس بین المللی پل
 • مجموعه مقالات دومین كنفرانس بین المللی سواحل- بنادر و سازه های دریایی آذر 75
 • مجموعه مقالات دومین همایش ایمنی هوایی 1381
 • مجموعه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران آبان ماه 1385
 • مجموعه مقالات دومین همایش قیر و آسفالت ایران آذرماه 1383
 • مجموعه مقالات دومین همایش ملی صنایع دریایی 12 و 13 دی 1379
 • مجموعه مقالات ششمین همایش تونل بهمن 82
 • مجموعه مقالات هفتمین همایش حمل و نقل ریلی جلد دوم
 • مجموعه مقالات همایش توسعه ارسباران مهر 77 جلد 2
 • مجموعه مقالات همایش توسعه ارسباران مهر 77 جلد 1
 • مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1400 جلد اول
 • مجموعه هدف، وظایف - نمودار و پستهای سازمانی ادارات كل راه و ترابری استانها
 • مدل رفتاری اعضای بتنی تحت بارهای فشاری تناوبی
 • مشخصات آسفالت فنلاند سال 2000
 • مشخصات فنی عمومی اجرایی روشنایی راههای شهری نشریه شماره 95
 • مشخصات فنی عمومی راه
 • مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن نشریه شماره 301
 • مصور تعمیر و نگهداری بتن
 • مطالعات آسیای مركزی و قفقاز
 • مطالعات حوادث به وقوع پیوسته در گذرگاههای هم سطح و بررسی روشهای پیشگیری از وقوع سانحه در آن
 • مطالعات مرحله اول شناخت پل شناور دریاچه ارومیه - مهر 80
 • مطالعات وضع موجود نیازسنجی و تعیین راهبردهای اصلی طرح جامع ایمنی حمل و نقل ریل
 • مطالعات وضع موجود نیازسنجی و تعیین راهبردهای اصلی طرح جامع ایمنی حمل و نقل ریل
 • مطالعه حوادث به وقوع پیوسته در گذرگاههای هم سطح و بررسی روشهای پیشگیری از وقوع سانحه در آن فاز اول بررسی وضعیت موجود
 • مطالعه حوادث به وقوع پیوسته در گذرگاههای هم سطح و بررسی روشهای پیشگیری از وقوع سانحه در آن فاز دوم مطالعات آماری
 • معرفی و مقایسه راه آهن سریع السیر و قطار مغناطیسی مگلو
 • معیارهای طراحی، پلهای خمیده فلزی
 • معیارهای طراحی، پلهای خمیده فلزی آشتو
 • مفاهیم مهندسی سیستمها و تكنیكهای برنامه ریزی خطی
 • مقابله با بحران ترافیك - راههای استان قزوین تا سال 1400
 • مقاله كفش خط
 • مقاوم سازی و مدیریت بلایای طبیعی
 • مقایسه تطبیقی شاخصهای حمل و نقل ایران و چند كشور جهان
 • مقدمه ای بر مدیریت نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن TMM
 • مقررات حركت در سیستمهای علائم الكتریكی
 • مقررات حمل و نقل ریلی 1
 • مقررات حمل و نقل ریلی 2
 • مقررات حمل و نقل ریلی 3
 • منسوجات عمرانی (ژئوتكستایل ها)
 • منظرسازی جاده ها و بزرگراهها با استفاده از سیستمهای سطوح آبگیر باران و گیاهان مقاوم بر خشكی
 • مهندسی ترافیك
 • مهندسی زلزله
 • مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 • مهندسین مشاور ایمنی تقاطع
 • میران تولید مصرف، مازاد و كثری 42 كالای منتخب در مناطق 54 گانه حمل و نقل كشور
 • نامه دولت اسلامی فصل نامه تخصصی در حوزه فرهنگ و سیاست
 • نامه دولت اسلامی ویژه دولت نهم و اقتصاد ایرانی اسلامی گزارش پنجاه و سوم و پنجاه و چهارم
 • نامه دولت اسلامی ویژه دولت نهم و اقتصاد ایرانی اسلامی گزارش پنجاه و یكم
 • نتایج آمارگیری حمل و نقل جاده ای كشور - جابجایی كالا
 • نرم افزار STAAD-3-1SDS
 • نظام نامه فعالیت های جهانی راه ـ پیارك در ایران
 • نقشه برداری مسیر و قوسها در راهسازی جلد اول
 • نقشه برداری مسیر و قوسها در راهسازی جلد دوم
 • نقشه جامع علمی كشور
 • نقشه راهنمای استان گلستان
 • نقشه راههای جمهوری اسلامی ایران
 • نقشه نواری محورهای ارتباطی حوره استحفاظی خوزستان
 • نكات ایمنی در كنترل و بازرسی فنی قطارها - ویژه بازرسین فنی قطار
 • نگاه تحلیلی بر موانع كشورهای ساحلی درباره ترسیم رژیم حقوقی دریای خزر
 • نگاهی به عملكرد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
 • نگهداری و تعمیرات زیرسازی و روسازی خطوط ریلی
 • نوبت كاری اثرات ایمنی و بهداشتی راه حلها
 • نهضت ملی هسته ای در ایران
 • نیازسنجی شرح خدمات طرح ایمنی ریلی با استفاده از تجزیه و تحلیل سوانح راه آهن
 • نیازسنجی شرح خدمات طرح ایمنی ریلی با استفاده از تجزیه و تحلیل سوانح راه آهن پاییز 1384
 • نیم نگاهی به كارنامه عملكرد دولت نهم از 84 تا 88
 • واژه نامه راه و ساختمان و معماری
 • واژه نامه سه زبانه ماشین آلات روسازی ریلی - انگلیسی - آلمانی - فارسی
 • واژه نامه هواپیمایی سال 1368
 • ویژه نامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
 • هفتمین همایش حمل و نقل ریلی اردیبهشت 83
 • همگیرشناسی آسیبهای ناشی از علل خارجی حوادث
 • هوا و اقلیم شناسی
 • تحقیق در عملیات
 • مدیریت استراتژیك
 • مدیریت كیفی جامع در عمل
 • كایزن- كلید موفقیت رقابتی ژاپن
 • كنترل كیفیت آماری
 • روسازی راه و فرودگاه
 • كنترل كیفیت آماری
 • مكانیك خاك
 • ارزشیابی آموزشی
 • مطالعات حمل و نقل
 • سیستم­های مدیریت
 • مصالح ساختمانی
 • ارزشیابی آموزشی
 • طراحی ساختمانهای بتن مسلح
 • مصالح ساختمانی
 • مدیریت منابع انسانی
 • هیدرولوژی كاربردی (جلداول)
 • هیدرولوژی كاربردی (جلددوم)
 • اصول مهندسی زلزله
 • نگهداری و تعمیرات (نت) بهره ور فراگیر (TPM)
 • روشهای كلی اجرا (1) قالب بندی بتن ریزی
 • بناهای زیرزمینی- طراحی- اجرا- نگهداری
 • روشهای كلی اجرا (جلد دوم) پی ها
 • مهارتهای آموزشی و پرورشی (جلد اول) روشها و فنون تدریس
 • مبانی نظری تكنولوژی آموزشی
 • اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزشی
 • مدیریت ریسك پروژه های ساخت
 • طراحی نظامهای آموزشی
 • راهسازی- طرح هندسی راه
 • اصول مدیریت زنجیره عرضه
 • برنامه درسی طراحی درس در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی
 • هیدرولیك در مهندسی عمران و محیط زیست
 • مهارت های آموزشی (روش ها و فنون تدریس) جلد دوم
 • تفكر خلاق حل مشكل و تصمیم گیری
 • مبانی برنامه ریزی آموزشی
 • مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی درسی
 • آموزش تفكر انتقادی
 • دیدگاه های نو در برنامه ریزی آموزشی
 • شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی
 • ارزیابی كار و زمان
 • طرح هندسی راه
 • زمین شناسی عمومی
 • راهبردها و فنون طراحی آموزش
 • تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها در مدیریت امور اداری، صنعتی و بازرگانی
 • مدیریت كیفیت فراگیر جلد اول
 • مدیریت كیفیت فراگیر جلد دوم
 • روش تدریس پیشرفته
 • آشنایی با تكنولوژی اطلاعاتی
 • روش تطبیقی- فراسوی راهبردهای كمی و كیفی
 • رسالت تربیتی و علمی مراكز آموزشی
 • ماشین آلات ساختمانی و روش های اجرائی (جلددوم)
 • الگوهای تدریس 2004
 • مدیریت نظارت و راهنمای آموزشی
 • هوشمندی كسب و كار و داده كاوی
 • روان شناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها
 • مصالح ساختمانی یادنامة استاد احمدحامی
 • مبانی برنامه ریزی آموزشی
 • روش های یادگیری و مطالعه ویرایش دوم
 • سئوال كردن
 • توضیح دادن
 • بحث و یادگیری در گروه
 • مدیریت ریسك پروژه­های ساخت
 • اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
 • طراحی نظام های آموزشی
 • طرح هندسی راه منحنی های اتصال
 • آشنایی با تكنولوژی اطلاعاتی
 • اصول برنامه ریزی درسی
 • تحلیل سازه ها
 • مقدمات مدیریت آموزشی
 • فرآیند برنامه ریزی آموزشی
 • بتن غلطكی در سدسازی
 • اصول مدیریت زنجیره عرضه
 • دیدگاه های كلیدی در مدیریت
 • دینامیك سازه ها
 • مدیریت آموزشی
 • مقدمات تكنولوژی آموزشی
 • مدیریت جامع آموزشی
 • شناسایی و حل مشكلات مالی در شركت ها (با رویكرد كاهش هزینه ها و سودآوری)
 • كارآفرینی
 • سنگ شناسی (جلد اول)
 • بناهای زیرزمینی (طراحی، اجرا، نگهداری)
 • اصول مهندسی راه آهن
 • سازه های فولادی نظری- كاربردی
 • طراحی پل
 • بهبود و بازسازی سازمان
 • فرهنگ فارسی دو جلدی (جلد اول و دوم)
 • سدهای خاكی
 • طراحی سازه های بتن پیش تنیده
 • جریان­های با سطح آزاد هیدرولیك كانال ها (جلد اول: جریانهای یك بعدی ماندگار)
 • اصول مهندسی دریا
 • واژگان مهندسی عمران
 • انگلیسی – فارسی
 • فارسی – انگلیسی
 • فرهنگ فارسی چهارجلدی
 • استاندارد عملی برای مدیریت ریسك پروژه
 • كلیات متدولوژی تأمین كیفیت (جلد اول، دوم و سوم)
 • فرم های مدیریت پروژه
 • كاربرد اكسل در مدیریت پروژه
 • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
 • پروژه های سریع (مدیریت پروژه در زمان محدود)
 • مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه
 • هندبوك مدیریت پروژه
 • مدیریت پروژه برای پروژه های كوچك
 • راهنمای پیاده سازی سریع گستره دانش مدیریت پروژه
 • فرهنگ اصطلاحات استانداردهای PMI
 • مدیریت در زمان های تغییر
 • مدیریت عملكرد
 • مدیر توانمند
 • مدیریت پروژه
 • Longman (Advanced American Dictionary)
 • Traffic Safety
 • Transportation and Traffic Theory 2007
 • Highway Engineering and Traffic Analysis