29 مهر 1400
En | 

املاک و حقوقی

انتقال سند مسکونی و اراضی مسکونی و غیرمسکونی
انتقال سند واحد مسکونی، اراضی مسکونی و غیرمسکونی از طریق دریافت انتقال سند از متقاضی و سایر مدارک مورد نیاز، بررسی سند تفکیکی، بررسی سوابق مالکیت و ادامه ید سهم مالکانه، بررسی نقشه تفکیکی و عدم بدهی، موافقت با انتقال سند و تهیه نامه انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


تفکیک زمین های ملی دارای سند مالکیت کلی
تفکیک زمین های ملی دارای سند مالکیت کلی از طریق دریافت درخواست تفکیک، ارسال نامه به اداره ثبت اسناد و املاک، بازدید و بررسی از محل، اصلاح نقشه در صورت لزوم، تهیه صورتمجلس تفکیکی و ارسال لیست زمین های تفکیک شده به واحد واگذاری.

دانلود فايل اطلاعات تكميلیرسیدگی به تصرف اراضی دولتی
رسیدگی به تصرف اراضی دولتی از طریق دریافت گزارش تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص حقیقی، بررسی صحت و سقم گزارش، کروکی، واگذاری آن به افراد و تنظیم شکواییه به دادگاه و پیگیری دریافت جواب، صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلیرسیدگی به دادخواست
رسیدگی به دادخواست افراد حقیقی و حقوقی از طریق دریافت دادخواست،اخذ استعلام، تهیه لایحه دفاعی و اعلام نتایج به خواهان.

دانلود فايل اطلاعات تكميلیرسیدگی به درخواست واگذاری زمین دولتی (کمیسیون ۴۰)
رسیدگی به واگذاری زمین های دولتی از طریق دریافت درخواست واگذاری و بررسی ابعاد، کاربری و طرح در کمیسیون ماده ۴۰ و بررسی طرح تفکیکی و اعلام نظرکمیسیون به همراه مدارک مصوب به واحدهای املاک، واگذاری و فنی.

دانلود فايل اطلاعات تكميلیصدور مجوز ادامه ید
صدور مجوز ادامه ید از طریق دریافت نامه از شهرداری، بررسی مدارک دریافتی از ارباب رجوع، بررسی سابقه مالکیت متقاضی و ارسال نتایج به شهرداری مربوطه.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی
واگذاری زمین های دولتی بدون سند به متقاضیان
واگذاری زمین های دولتی بدون سند به افراد متقاضی از طریق اعلام آنها از اداره ثبت و تکمیل فرم های اجرایی ماده ۱۴۸ و مشخصات زمین، بررسی مالکیت، کاربری، قدمت و در ادامه تعیین قیمت توسط کارشناس رسمی داگستری ، بررسی بدهی متقاضی و در نهایت ثبت اطلاعات در سامانه و بانک زمین و اعلام به اداره ثبت صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلیواگذاری واحد مسکونی و اراضی مسکونی و غیرمسکونی
واگذاری واحد مسکونی، اراضی مسکونی و غیرمسکونی از طریق تکمیل درخواست واگذاری، بررسی زمین، سابقه مالکیت ، نقشه کروکی و تفکیکی زمین ، تعیین وضعیت پرداخت وجوه مربوط به آماده سازی (در صورت لزوم)، تعیین تکلیف و دریافت بهای آماده سازی زمین، بررسی حدود مندرج در قرارداد و طرح اجرایی و در نهایت تنظیم و انعقاد قرارداد صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلیبررسی و تعیین نوع تملک (کمیسیون ماده ۱۲)
بررسی و تعیین نوع ملکیت ملک های دولتی، موات، غیرموات، دایر مزروعی و ... از طریق دریافت درخواست تعیین نوع ملکیت ملک و بررسی اسناد متقاضی، سابقه واگذاری ، پلاک ملک، بررسی و معاینه محل و صدور رأی در کمیسیون ۱۲ و ارسال نامه و نظریه کمیسیون ۱۲ به ارگان ذیربط

دانلود فايل اطلاعات تكميلی