29 مهر 1400
En | 

توسعه منابعبرنامه ریزی و مدیریت راهبردی
تدوين و مديريت راهبردهاي اداره کل راه و شهرسازی استان یزد از طريق بازنگري چشم انداز، مأموريت و ارزش هاي و تحليل عوامل محيطي داخلي و خارجي و عوامل بحراني موفقيت سازمان و ارائه اهداف كلان و خرد و برنامه هاي عملياتي در راستاي راهبردها.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


تحویل و تحول خانه های سازمانی

تحویل و تحول خانه های سازمانی به افراد معرفی شده واجد شرایط از طريق دریافت معرفی نامه از متقاضی، انجام تحویل و تحول منزل سازمانی، تنظیم قرارداد و صورت جلسه و ارسال مدارک و قرارداد به سازمان ذیربط صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


مدیریت عملکرد کارکنان
انجام ارزیابی عملکرد دوره ای کارکنان سازمان از طريق تعیین اهداف ارزیابی عملکرد، تعیین استانداردها، بایدها، انتظارات و معیارهای ارزیابی، پایش و اندازه گیری عملکرد واقعی افراد در شغل بر مبنای معیارها، مقایسه عملکرد واقعی با استانداردها و معیارهای ارزیابی و برگزاری جلسات بازخورد و انجام اقدامات اصلاحی.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


ارتباط با ذینفعان
شناسایی نیازها و انتظارات از طريق شناسایی ذینفعان ، طراحی و بازنگری پرسشنامه نظرسنجی از ذینفعان، توزیع و گردآوری پرسشنامه نظرسنجی، طبقه بندی و تحلیل پرسشنامه و ارائه گزارش تحلیلی نتایج نظرسنجی از ذینفعان صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


پایش و اندازه گیری رضایت ذینفعان
بهبود خدمات ارائه شده به ارباب رجوع از طريق طراحی و بازنگری پرسشنامه نظرسنجی از ارباب رجوع، توزیع و گردآوری پرسشنامه نظرسنجی، طبقه بندی و تحلیل پرسشنامه و ارائه گزارش تحلیلی نتایج نظرسنجی از ارباب رجوع صورت می پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


نظام پیشنهادها
تغيير و بهبود فرآيندهاي سازمان، سود، ارزش افزوده، دستاورد كيفي، ارتقاء سطح انگيزه و رضايتمندي پرسنل و يا هر مزيت ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم که از طریق دریافت، کارشناسی و اجرای پیشنهاد از سوی ذینفعان صورت پذیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


نیازسنجی و خرید
انتخاب تأمين كنندگان معتبر و ذيصلاح از طريق شناسايي و ارزيابي اولیه/ ثانویه با استفاده از پارامترهاي و مناسب مؤثر و تهیه و تأمین کالا و خدمات

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


خود ارزیابی
تعيين نقاط قوت و نواحي قابل بهبود رويكردها و فرایندهای اداره راه و شهرسازی از طريق ارزيابي آن‌ها با بکارگیری الگوبرداري از يك مدل مناسب.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


ممیزی داخلی فرایندها
انجام ممیزی داخلی، فرآیندهای اداره کل از طریق تدوین برنامه سالانه و با بهره‌گیری از ممیزان آموزش دیده و شناسايي عدم انطباقات فرآيندها و رفع آنها با صدور اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
برنامه‌ریزی جهت عدم انطباق‌های بالقوه‌ی شناسایی شده جهت تعریف پروژه‌های اقدام پیشگیرانه و برنامه‌ریزی جهت عدم انطباق‌های بالفعل شناسایی شده جهت تعریف پروژه‌های اقدام اصلاحی و اجرای اثربخش آن‌ها

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


تهیه و کنترل مدارک و داده ها
جاری سازی مدارک و مستندات درون و برون سازمانی فرایندها از طریق تهیه یا بازنگری، تأیید، تصویب، توزیع و کنترل مدارک درون سازمانی و توزیع و کنترل مدارک برون سازمانی مورد استفاده در اداره راه و شهرسازی استان یزد

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


بهبود و ارتقای بهره وری فرآیندها
توسعه، بهبود نظام مند و ارتقای بهره وری فرآيندهاي مورد نياز سازمان به منظور پشتيباني راهبردها و خط مشي اداره، ايجاد فعاليت هاي داراي ارزش افزوده براي دستيابي به اهداف راهبردي و چشم انداز سازمان و ايجاد رضايت و ارزش افزوده براي ذينفعان سازمان.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


انطباق با الزامات قانونی
رعايت قوانين، مقررات و الزامات قانوني از طريق شناسايي و دستيابي به قوانين و مطابقت با فعاليت هاي سطح شركت و ارزيابي اجراي آنها

دانلود فايل اطلاعات تكميلی


مدیریت دانش
برخورداري از تجربيات، مهارت ها و دانش ذینفعان از طريق شناسايي، آشكارسازي، نگهداري و تسهيم آنها براي افراد ذيصلاح در سطح سازمان.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی