29 مهر 1400
En | 

ساخت و توسعه راهها


تحويل پروژه راه

تحویل موقت یا قطعی پروژه های ابنیه و راه های استان از طريق دریافت درخواست تحویل، تشکیل کمیسون تحویل، بررسی پروژه و تحویل آن در صورت عدم هرگونه نقص فنی.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی