29 مهر 1400
En | 
مديريت شهرسازی و معماری
صدور موافقت اصولی / جواز تأسیس


صدور جواز تأسیس / موافقت اصولی از طریق دریافت درخواست جواز تأسیس/ موافقت اصولی از متقاضی، طرح موضوع درکمیته فنی و تنظیم صورتجلسه، انجام استعلام ها و در پایان تنظیم دستور کار کارگروه و طرح موضوع در کارگروه می باشد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی

کنترل و تدقیق مصوبات املاک
کنترل و تدقیق مصوبات زمین های واگذاری یا در حال واگذاری از طریق دریافت درخواست کتنرل و تدقیق ، تصمیم گیری کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱۱ زمین شهری و در نهایت تکمیل مدارک و ارسال به اداره ثبت اسناد جهت صدور سند می باشد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی

توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی
تهیه و ابلاغ طرح توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاه های غیررسمی از طريق انتخاب مشاور و تهیه طرح از سوی از سوی وی و تصویب در مراجع مربوطه و ابلاغ آن به شهرداری مربوطه.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی

معماری و طراحی شهری
اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری از طريق انتخاب مشاور ، تهیه طرح ، بررسی و ارزیابی طرح و ابلاغ آن به شهرداری در صورت تصویب آن از سوی کمیسیون معماری و طراحی شهری و كميسيون ماده ۵ يا كارگروه امورزيربنايي و شهرسازي

دانلود فايل اطلاعات تكميلی

بررسی طرح های اجرایی متقاضیان زمین
بررسی طرح های اجرایی متقاضیان زمین از طريق بررسی مقدماتی طرح و احراز نیاز زمین،واگذاری زمین ، ارائه طرح مورد نظر، بازنگری در صورت لزوم و اعلام به مدیریت املاک و حقوقی صورت می گیرد.

دانلود فايل اطلاعات تكميلِی

تصویب طرح های معماری و طرح های مرمت ابنیه
تهیه و ابلاغ طرح معماری و طرح مرمت ابنیه از طريق بررسی طرح در کمیسیون طرح های معماری و تصویب و ابلاغ آن به متقاضی

دانلود فايل اطلاعات تكميلی

نظارت بر طرح های توسعه و عمران شهری
نظارت بر طرح های توسعه عمران شهری از طريق دریافت و بررسی تقاضای نظارت و تهیه گزارش اخطار در صورت لزوم و اعلام نتایج به متقاضی یا مراجع مربوطه در کمترین زمان مقرر.

دانلود فايل اطلاعات تكميلی