26 آبان 1397
En | 
تاريخ شهر  مصوبات کمیسیون ماده 5
     
 1396/07/11 اردکان ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اردكان
بافق   ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر بافق
 1396/07/26 حمیدیا   ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر حميديا
 1396/08/09  يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد
 1396/08/17  ابركوه ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ابركوه
احمدآباد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر احمدآباد
 اردكان ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اردكان 
بافق ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر بافق 
حميديا  ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر حميديا 
 زارچ ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر زارچ 
 شاهديه ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر شاهديه
 نير ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر نير
 1396/08/24 ميبد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ميبد
1396/09/23  بافق ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر بافق
 ابركوه ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهرابركوه
 اردكان ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اردكان
اشكذر ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اشكذر
 حميديا ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر حميديا
زارچ ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر زارچ
هرات ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر هرات
 ميبد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ميبد
 1396/10/11 يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد 
1396/10/27  احمدآباد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر احمدآباد
 اردكان ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اردكان
 بافق ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر بافق 
زارچ ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر زارچ
شاهديه  ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر شاهديه 
ميبد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ميبد
مهريز ابلاغ مصوبات شهر كميسيون ماده 5 شهر مهريز
 1396/11/04 يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد
 1396/11/23  يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد
 1396/12/08  يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد
 1396/12/15  ابركوه ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ابركوه
اردكان ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اردكان 
بافق ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر بافق
تفت ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر تفت
حميديا ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر حميديا
 1396/12/23 يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد 
اشكذر  ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اشكذر 
زارچ ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر زارچ 
 هرات  ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر هرات 
1397/02/03 يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد 
1397/02/11 ابركوه ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ابركوه
 احمدآباد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر احمدآباد
 اردكان ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر اردكان
 بافق  ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر بافق 
 حميديا ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر حميديا
 زارچ ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر زارچ
شاهديه ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر شاهديه 
 مهريز ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر مهريز
  تفت ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر تفت
 1397/02/25  شاهديه ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر شاهديه
ميبد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ميبد
1397/03/02  ميبد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر ميبد
1397/03/07 يزد ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر يزد 
 1397/03/19  حميديا ابلاغ مصوبات كميسيون ماده 5 شهر حميديا 
     
     
     
     
     
     

 

 

طراحی سایت