29 مهر 1400
En | 
سامانه تدارکات الکترونیکی ایران
 تاریخ انتشار  عنوان مستندات    
1400/07/01  آگهی مزایده  آگهی    
99/12/24 آگهی مزایده /Portals/36/مناقصه و مزایده/ 9999.pdf?ver=RhJ1FV3QlHtmK9d7aB97oA%3d%3d    
99/09/02 آگهی مزایده /Portals/36/مناقصه و مزایده/ 3232.pdf?ver=aAclKLpHVqLtumI4PYpBDQ%3d%3d    
99/06/24 آگهی مزایده /Portals/36/مناقصه و مزایده/666.pdf?ver=AOY83L07jU_JUJeLgWNCdQ%3d%3d    
99/05/21 آگهی مناقصه /Portals/36/مناقصه و مزایده/888.pdf?ver=I6cxUG7A3PUvRp-QobKweQ%3d%3d    
99/05/15 آگهی مناقصه /Portals/36/مناقصه و مزایده/999.pdf?ver=Hpda9V_T7ft8Xg34cN4fWA%3d%3d    
99/05/13 آگهی مزایده /Portals/36/مناقصه و مزایده/147.pdf?ver=E777S8YeMDsmyvRkAd9_FQ%3d%3d    
99/05/04 آگهی مناقصه /Portals/36/مناقصه و مزایده/4444_1.pdf?ver=UCtCR8j8rCczqHMXi7JBew%3d%3d    
99/04/29 آگهی فراخوان عمومی /Portals/36/مناقصه و مزایده/55.pdf?ver=RpMu5h3JdjcZrFLdLnZe3g%3d%3d    
99/04/15 آگهی مناقصه /Portals/36/مناقصه و مزایده/ 333.pdf?ver=hoxVUUeO5_d2r1SzYg_M0g%3d%3d    
99/03/21 آگهی تجدید مناقصه /Portals/36/مناقصه و مزایده/ 11.pdf?ver=OkvEqJrFqOwbvrlM8aG6OA%3d%3d    
99/03/03 اگهی فراخوان عمومی و مزایده یک مرحله ای آگهی فراخوان/Portals/36/مناقصه و مزایده/222.pdf?ver=3FzFRoBiz_7N4m0bYMLI_Q%3d%3d    
         
1399/01/31

آگهي فراخوان عمومی و مزایده یک مرحله ای

آگهی فراخوان    
1398/12/03

 آگهي فراخوان عمومی و مزایده یک مرحله ای    

آگهي فراخوان    
1398/08/19 آگهی مزایده خانه سازمانی  آگهی مزایده    
1398/06/30

آگهي فراخوان عمومی و مزایده یک مرحله ای

آگهی فراخوان    
1398/06/26 آگهي فراخوان مشاركت در ساخت مسکن آگهی فراخوان    
1398/06/10  آگهي فراخوان مناقصه عمومي آگهی مناقصه    
1398/06/09 آگهی فراخوان عمومی یك مرحله اي آگهی فراخوان    
1398/02/29

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 4/98

آگهی مناقصه    
1398/02/26

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 3/98

آگهی مناقصه    
1398/02/17

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1/98

آگهی مناقصه    
1398/01/29

آگهي مزایده  ( 4585)

آگهی مزایده    
1397/12/01 آگهي مزایده و فراخوان عمومي آگهی مزایده    
1397/10/01 آگهي مزایده و فراخوان عمومي(68717) آگهی مزایده    
1397/09/25 آگهي مزايده فروش خانه های سازماني 99766 آگهی مزایده   - مستندات مزایده (2.44MB) نتایج مزایده  
1397/5/25 آگهي مزايده و فراخوان عمومي يک مرحله ای 9425 آگهی مزایده    
 1397/4/17  آگهي فراخوان عمومي  3392 آگهی فراخوان    
 1397/3/10  فراخوان مناقصه اجرای پارک محله آگهی مناقصه     
 1397/3/8   فراخوان مزايده آگهي مزايده    
 1397/3/8   آگهي مزايده عمومي یک مرحله ای (14929) آگهي مزايده    
 1397/2/24   آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره4/97 آگهی مناقصه    
 1397/2/24   آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره2/97 آگهی مناقصه    
 1397/2/16  آگهي فراخوان مناقصه عمومي مناقصه    
 1397/01/21  آگهی مناقصه2165  مناقصه    
 1396/12/27   آگهي فراخوان مناقصه عمومي مناقصه     
 1396/12/27  آگهي مزايده فروش خانه های سازمانی آگهی_مزایده_    
 1396/12/19  آگهي فراخوان عمومي (79095)  آگهي فراخوان    
 1396/12/6  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي (75866) آگهي مزايده     
 1396/11/23  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي( 70520)  آگهی مزایده    
 1396/11/21 آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 10/96  آگهی مناقصه    
1396/11/17  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي( 70520) آگهی مزايده    
1396/11/11  فراخوان مشارکت در ساخت(69351)  آگهي فراخوان    
 1396/09/16  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي( 54236) آگهي_مزايده    
 1396/09/18  آگهـی مزایده عمومی (17/الف م/96)  آگهـی مزایده    
 1396/10/26  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي (63374)  آگهي مزايده