02 اسفند 1398
En | 
 تاریخ انتشار  عنوان مستندات  
1398/08/19 آگهی مزایده خانه سازمانی  آگهی مزایده  
1398/06/30

آگهي فراخوان عمومی و مزایده یک مرحله ای

آگهی فراخوان  
1398/06/26 آگهي فراخوان مشاركت در ساخت مسکن آگهی فراخوان  
1398/06/10  آگهي فراخوان مناقصه عمومي آگهی مناقصه  
1398/06/09 آگهی فراخوان عمومی یك مرحله اي آگهی فراخوان  
1398/02/29

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 4/98

آگهی مناقصه  
1398/02/26

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 3/98

آگهی مناقصه  
1398/02/17

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 1/98

آگهی مناقصه  
1398/01/29

آگهي مزایده  ( 4585)

آگهی مزایده  
1397/12/01 آگهي مزایده و فراخوان عمومي آگهی مزایده  
1397/10/01 آگهي مزایده و فراخوان عمومي(68717) آگهی مزایده  
1397/09/25 آگهي مزايده فروش خانه های سازماني 99766 آگهی مزایده   - مستندات مزایده (2.44MB) نتایج مزایده
1397/5/25 آگهي مزايده و فراخوان عمومي يک مرحله ای 9425 آگهی مزایده  
 1397/4/17  آگهي فراخوان عمومي  3392 آگهی فراخوان  
 1397/3/10  فراخوان مناقصه اجرای پارک محله آگهی مناقصه   
 1397/3/8   فراخوان مزايده آگهي مزايده  
 1397/3/8   آگهي مزايده عمومي یک مرحله ای (14929) آگهي مزايده  
 1397/2/24   آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره4/97 آگهی مناقصه  
 1397/2/24   آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره2/97 آگهی مناقصه  
 1397/2/16  آگهي فراخوان مناقصه عمومي مناقصه  
 1397/01/21  آگهی مناقصه2165  مناقصه  
 1396/12/27   آگهي فراخوان مناقصه عمومي مناقصه   
 1396/12/27  آگهي مزايده فروش خانه های سازمانی آگهی_مزایده_  
 1396/12/19  آگهي فراخوان عمومي (79095)  آگهي فراخوان  
 1396/12/6  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي (75866) آگهي مزايده   
 1396/11/23  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي( 70520)  آگهی مزایده  
 1396/11/21 آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 10/96  آگهی مناقصه  
1396/11/17  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي( 70520) آگهی مزايده  
1396/11/11  فراخوان مشارکت در ساخت(69351)  آگهي فراخوان  
 1396/09/16  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي( 54236) آگهي_مزايده  
 1396/09/18  آگهـی مزایده عمومی (17/الف م/96)  آگهـی مزایده  
 1396/10/26  آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي (63374)  آگهي مزايده