یکشنبه، 11 خرداد 1399
En | 
شناسایی و نگهداشت زمینهای ملی (15061544000)
واگذاری واحدهای ساخته شده به عموم مردم 15011550000)
واگذاری زمین (15021549000)
آماده سازی زمین به صورت مشارکتی (15011547000)
شناسایی و نگهداشت زمینهای ملی (15061544000)
تأمین نصاب مالکانه زمین (15061546000)
بررسی درخواستهای تشخیص نوعیت زمین (15061545000)
واگذاری زمین به دارندگان موافقت نامه های اصولی (15021549102)
تهیه و تصویب طرحهای فرادست توسعه و عمران (15021689000)
تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرحهای توسعه و عمران (15021692000)
انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان (15061677000)
تأمین عکس و نقشه پایه (15021691000)
اجرای پروژه ساخت مشارکتی (15011548000)
واگذاری زمین به عموم مردم(15021549103)
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان (15061679000)
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (15051680000)
تهیه طرحهای تفصیلی شهری(15021690101)
تهیه طرحهای طراحی شهری(15021690102)

صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و کاردانی (13041682000)