| 10 آبان 1399
En | 

گزارشات شهروندیدر این بخش هر شهروند می تواند همانند یک گزارشگر خطاها و تخلفاتی را که در حوزه خدمات وزارت راه و شهرسازی که در سطح کشور مشاهده می نماید را به اطلاع مدیران و کارشناسان مربوطه در وزارت راه و شهرسازی برساند. شاید شهروندان به صورت مستقیم از این تخلفات متضرر نشوند اما گزارش شهروندان می تواند در کاهش فساد و تخلفاتی که به نحوی به دارایی های عمومی لطمه وارد می کند، کارساز و موثر باشد.

گزارشات شهروندی می تواند شامل موضوعات زیر باشد:

برخورد نامناسب کارمندان
تخلفات اداری کارمندان
تراکم غیرمجاز ساختمانی
زمین خواری
ساخت و ساز غیرمجاز
عدم رعایت حریم جاده، جنگل، رودخانه و آثار تاریخی

ثبت درخواست