29 مهر 1400
En | 

تماس با ما

ساختمان شماره ۱ :
آدرس: يزد – صفائيه – خيابان تيمسار فلاحی- ساختمان شماره 1 اداره كل راه و شهرسازی استان يزد - كدپستی:8916846884
تلفن: 5-38249561        فكس: 38240922 و  38246556

ساختمان شماره ۲ :
آدرس: يزد – مسكن و شهرسازی – خيابان مسكن و شهرسازی - ساختمان شماره 2 اداره كل راه و شهرسازی استان يزد- كد پستی :8915643131
تلفن: 200-36236196         فكس :36230093پست الكترونيک : info@yazdrud.ir