29 مهر 1400
En | 
   مهدي دهقانی
سمت:  رئيس اداره آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
تلفن محل كار :36232047
دورنگار :36230093

 
 

• گردآوری و تلفیق آمار و اطلاعات واصله از واحدهای مختلف و ارائه به مبادی ذیربط
• تدوین آمار و گزارشهای ادواری از عملکرد اداره کل و ارائه به مبادی ذیربط.
• انجام کلیه فعالیت های دبیرخانه ای ستاد آمار و تلفیق برنامه و ارائه گزارشهای لازم به حوزه ستادی وزارتخانه و سایر مراجع ذیربط.
• تهیه و تدوین گزارشهای تلفیقی و تحلیلی ادواری از فعالیتهای انجام شده در استان و ارائه آن به مبادی ذیربط.
• کنترل چگونگی اجرای طرحها و پروژه های محوله به پیمانکاران و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط ابلاغ شده در اجرای کار.
• کنترل مقادیر پیش بینی شده در سیستم کنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی پروژه ها و تنظیم و ارائه گزارشهای تحلیلی لازم به قائم مقام وزیر و مدیرکل استان.
• انجام وظایف محوله برای اجرای برنامه جامع تحقق اهداف دولت الکترونیک در استان.
• راهبری نظام ها، فرآیندها و اقدامات مربوط به فن آوری اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع.
• فراهم نمودن و نگهداری شبکه های محلی و شبکه گسترده.
• بررسی مستمرنیازهای سخت افزاری و نرم افزاری اداره کل در چهارچوب خط مشی های کلی حوزه ستادی وزارتخانه.
• استقرار سیستم اطلاعات مدیریت و نظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه.
• تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان برحسب مورد.