| 18 اردیبهشت 1400

En | 

 

 سعيد رحيمی بافقی
سمت: رئيس اداره اداره برنامه، بودجه، جذب سرمايه و تجهيز منابع   
تلفن: ۰۳۵-۳۸۲۴۹۵۶۱
دورنگار: ۰۳۵-۳۸۲۴۰۹۲۲
پست الکترونیک: s.rahimib@yahoo.com
سوابق تحصیلی: كارشناسی عمران از دانشگاه شهيد باهنر كرمان

• رئيس اداره راه و ترابری شهرستان بافق

• سرپرست اداره برنامه و بودجه

• تهیه و تنظیم گزارش پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در چهارچوب برنامه های اجرایی تدوین شده.
• انجام امور مربوط به تنظیم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذیربط و اخذ ابلاغ اعتبارات ردیف بودجه.
• تهیه و تنظیم بودجه های جاری و عمرانی با هماهنگی سایر واحدهای اداره کل استان و ارائه به مراجع ذیربط.
• تهیه لایحه بودجه سال آینده و مقایسه آن با قوانین سنواتی.
• تعیین و پیشنهاد اولویت برنامه های اداره کل استان در چهارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده.
• بررسی امکانات و سیاستهای کلی اقتصادی استان و برنامه های توسعه به منظور تنظیم برنامه برای ایجاد و توسعه راههای ارتباطی، توسعه زمین، مسکن و ساختمان در منطقه.
• تهیه و پیشنهاد برنامه های میان مدت و بلند مدت با همکاری واحدهای تابعه و حوزه مرکزی در چارچوب سیاستها و خط مشی‌های وزارتخانه و انجام هماهنگی های لازم با ارگانهای برنامه ریزی استان.
• تلفیق برنامه های محوله به اداره کل استان و تدوین و تنظیم آنها بر اساس خط مشی های تعیین شده و با توجه به امکانات موجود استان.
• کنترل روند پیشرفت برنامه ها و فعالیت ها و تهیه گزارش های لازم.
• شرکت در شورای برنامه ریزی امور زیربنایی استان.
• جمع آوری و تنظیم و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز واحدهای تابعه به منظور انجام برنامه ریزی های لازم.