17 فروردین 1399
En | 
   رضا خسروآبادی
سمت: رئيس اداره عمران و بهسازی شهری
تلفن: ۰۳۵-۳۸۲۴۹۵۶۱
دورنگار: ۰۳۵-۳۸۲۴۰۹۲۲
پست الکترونیک: rkh1359@gmail.com
سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد شهرسازی گرايش برنامه ريزی شهری و منطقه ای

 • مسئول دبیرخانه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد

• ناظر طرحهای جامع و تفصیلی برخی شهرهای استان
• تدریس در دانشگاههای آزاد و دولتی و پیام نور در گروه شهرسازی و معماری

• کنترل و نظارت بر تهیه و اجرای طرح های بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده شهری و توانمندسازی سکونت‌های غیررسمی در راستای طرحهای مصوب بالا دست و سیاستهای وزارت متبوع.
• بررسی و ایجاد هماهنگی با دستگاههای ذیربط در رابطه با اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی محلات، ساختمان های با ارزش و یا فرسوده.
• پیگیری و ارتقاء کیفیت محیط زندگی شهری با بهبود استانداردهای شهرسازی در محدوده های شهری.
• بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، برنامه های بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت و ضوابط، مقررات و دستورالعمل های لازم مرتبط با بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری استان به ستاد وزارت متبوع.
• پیگیری و ترویج امر بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در بین شهرداری ها، ساکنین، مالکین و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط.
• پیگیری اصلاح کاربری های نامتناسب با زندگی امروزی شهری و انتقال صنایع مزاحم شهری، زندانها، پادگان ها و نظایر آنها.
• پیگیری انجام حمایت های قانونی از مردم و پخش غیردولتی توسط دستگاههای ذیربط.