29 مهر 1400
En | 
  مسعود جعفریان
سمت: رئيس اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل
تلفن: ۰۳۵-38249565
دورنگار: ۰۳۵-38240922
پست الکترونیک:
سوابق تحصیلی:
 
 

 • اجرای مصوبات شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان سازمان مدیریت بحران کشور.

• انجام وظایف مربوط به مراحل پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی ابلاغ شده از سوی مراجع ذیربط.
• تهیه و پیشنهاد خط مشی های اجرایی مورد نیاز مراحل مختلف مدیریت بحران جهت طرح در کارگروه ذیربط.
• تهیه طرح جامع خطرپذیری بخش حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان، تامین مسکن و مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاهها.
• جمع آوری و جمع بندی اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازی در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات در اداره کل.
• راه اندازی و بروز رسانی سایت مدیریت بحران بخش راه و شهرسازی در سطح اداره کل.
• پیگیری و نظارت بر انجام مطالعات و رعایت اصول پدافند غیرعامل در تاسیسات حیاتی و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعایت اصل هزینه- درآمد و مشارکت در تصویب طرحهای تهیه شده.
• برآورد اعتبارات مورد نیاز اجرای طرحهای پدافند غیرعامل استان و پیشنهاد به کمیته پدافند غیرعامل ستاد.