29 مهر 1400
En | 
   سعيد رحيمی بافقی
سمت: رئيس اداره هماهنگي و حمل و نقل
تلفن: ۰۳۵-۳۸۲۴۹۵۶۱
دورنگار: ۰۳۵-۳۸۲۴۰۹۲۲
پست الکترونیک: s.rahimib@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
كارشناسی عمران از دانشگاه شهيد باهنر كرمان
 

 • رئيس اداره راه و ترابری شهرستان بافق

• سرپرست اداره برنامه و بودجه