29 مهر 1400
En | 
   محمد علی جعفری نسب
سمت: رئيس اداره پيمان و رسيدگی و قراردادها
تلفن: ۳۸۲۶۱۵۵۰
دورنگار: ۳۸۲۶۱۵۵۰
پست الکترونیک: jafarinasab_mohamadali@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
كارشناس ارشد عمران از دانشگاه شهید باهنر كرمان
كارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان
 
• مدیر فنی و اجرایی اداره كل
• معاون مدیر فنی و اجرایی اداره كل
• رئیس اداره فنی و مهندسی مدیریت فنی و اجرایی اداره كل
• عضویت در كمیته نظارت شورای فنی استان
• نماینده اداره كل در كارگروه استاندارد سازی مصالح

• جمعبندی اطلاعات لازم درباره شرایط و وضعیت پیمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان براساس مقررات و ضوابط و همچنین آگاهی از معیارها و ضوابط حاكم بر عقد قرارداد های مربوطه
• بررسی طرحهای زمان بندی شده ونقشه ها و انجام امور مربوط به تشریفات مناقصه و عقد پیمان با پیمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعایت قوانین و مقررات مربوط
• بررسی اسناد مناقصه بمنظور تطبیق آن با آخرین بخشنامه ها و دستورالعملها
• انتخاب و دعوت پیمانكاران ذیصلاح و برگزاری تشریفات مناقصه
• انجام مراحل انعقاد قرارداد با پیمانكاران بارعایت موازین قانونی و دستورالعملهای ابلاغی
• صدور دستور شروع كار پیمانكاران و نظارت بر پیشرفت كار آنان طبق برنامه زمان بندی شده
• تنظیم فرم قرارداد های نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قرارداد های مورد نیاز
• بررسی و تائید صورت وضعیت ، مابه التفاوت و تعدیل قطعی موقت و قطعی از طرف مشاوران و پیمانكاران و تظبیق آنها با مفاد پیمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پیرامون آنها
• شركت در كمیسیون های تحویل موقت و قطعی
• رسیدگی به مسائل و مشكلات پیمانكاران در رابطه با چگونگی اجرای مفاد قراردادها
• ارزشیابی عملكرد مشاوران و پیمانكاران در مقاطع میانی و پایانی كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحیت
• اعلام نتایج ارزشیابی وضع پیمانكاران به مبادی ذیربط
• رسیدگی به تاخیرات پیمانكاران وخلع ید یا خاتمه دادن پیمان طبق مقررات
• تهیه آمار و گزارشهای مستمر و ادواری ژیرامون تنوع و حجم فیزیكی و مالی پیمانهای منعقده در سطح استان
• حفظ و نگهداری اسناد، مدارك و نقشه های طراحی شده و اجرای طبق اصول فنی