29 مهر 1400
En | 
   احسان خواجه رضايی
سمت: رئيس اداره ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات
تلفن: ۰۳۵-۳۶۲۳۶۱۹۶
دورنگار: ۰۳۵-۳۶۲۳۰۰۹۳
پست الکترونیک: Ehsankhajah@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
كارشناسی ارشد مديريت ساخت

• كارشناس حوزه مشاوران جوان استانداری يزد
• مشاور جوان مدير كل راه و شهرسازی استان يزد
• ناظر پروژه های ساختمانی مسكن
• كارشناس حوزه مسكن و ساختمان
 

• تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای ستاد استان و شهرستانها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده.
• اجرای دستورالعملهای ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط به تهیه مستندات لازم
• دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدهای ستاد استان و شهرستانها و کارکنان.
• بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای ستاد استان و شهرستانها مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و تهیه گزارشهای دوره ای.
• بررسی پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
• بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی
• رسیدگی به شکایات پس از حصول اطمینان از صحت مفاد و پاسخگویی به آن عنداللزوم از طریق اداره روابط عمومی و جمع بندی و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به مقامات مسئول.
• راه اندازی واحدهای شهرستانی تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی، نظارت بر فعالیت آنها و ایجاد هماهنگی در جهت حسن انجام کلیه وظایف تعیین شده.
• ارزیابی و سنجش مستمر عملکرد، کارایی و اثربخشی برنامه های اداره کل و واحدهای شهرستانی و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج جهت ارائه به دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت متبوع
• تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر و دوره ای یا موردی از واحدهای شهرستانی برای سنجش میزان مطابقت عملکرد با اهداف، برنامه های، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای اختصاصی وزارت متبوع
• تهیه گزارش در فواصل مختلف از عملکرد و ارائه آن به دفتر مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه.