29 مهر 1400
En | 

اهداف و وظايف

در حوزه مدیر كل علاوه بر وظائف مدیریت ، سازماندهی ، هماهنگی و كنترل ، انجام وظائفی به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
1. راهبری امور مربوط به ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات به منظور بهبود عملكرد براساس ضوابط و مقررات با هماهنگی دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایت وزارتخانه.
2. راهبری امور واحدهای شهرستانی تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازی.
3. راهبری امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طریق هماهنگی با مركز حراست وزارتخانه.
4. همكاری با حوزه ستادی در انجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره كل بر اساس ضوابط و مقررات.
5. راهبری امور روابط عمومی اداره كل استان.
6. راهبری امور كتابخانه و تجهیز آن بر اساس نیازهای اداره كل.
7. نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سیاستها و خط مشی های ابلاغ شده.
8. نظارت بر امر تهیه و تنظیم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های مربوطه با همكاری واحدهای ذیربط.
9. نظارت بر امور مربوطه به آمار و فن آوری اطلاعات براساس اهداف ، برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه .
10. نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پیشرفت طرحها و پروژه ها.
11. راهبری امور مرتبط با طرح های بهسازی ، نوسازی و توانمند سازی بافتهای شهری.
12. راهبری امور مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اداره كل استان بر اساس اهداف ، برنامه ها و خط مشی های وزارتخانه.
13. اتخاد راهبردهای لازم در راستای اهداف و ماموریتهای تعیین شده.
14. دبیری كمیسیون های ماد ه 5 و كارگروه های تخصصی مسكن و شهرسازی.
15. شركت در كمیسیونها ، كمیته ها ، شوراها و جلسات مربوط به حسب قوانین ، آئین نامه های موضوعه و وظائف محوله.