29 مهر 1400
En | 

تاريخچه وزارت راه و شهرسازی


اداره كل راه و شهرسازی استان یزد

ساختار و چارچوب اداره کل راه و شهرسازی استان یزد برگرفته از ساختار نهاد بالادستی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. لیکن وزارت راه و شهرسازی در طول مدتی كه از فعالیت آن می‌گذرد به دلیل ضرورت‌های ملی به دفعات دچار تغییر و تحول گردیده است.

اداره كل طرق و شوارع :

در تاریخ 1301/1/11 در وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت اداره كل طرق و شوارع به منظور اقدام موثر برای راهسازی، نگهداری و بهره‌برداری تشكیل گردید. اداره موصوف، راههای كشور را به نواحی مختلف تقسیم كرد و مسئولیتی برای اداره امور راهسازی و تعمیر و نگهداری آنها معین كرد و در تاریخ 1308/12/27 شمسی به موجب قانون مجلس شورای ملی:
1- وزارت طرق و شوارع 2- وزارت اقتصاد ملی، به جای وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت تشكیل گردید.
به موجب ماده 2 این قانون ، وظایف مراقبت در ایجاد و نگهداری راه های آهن و شوسه و تنظیم و توسعه كشتیرانی و اداره كردن امور بندری را عهده دار شد و ‌تشكیلات اداری دو وزارتخانه فوق بر طبق نظامنامه ای خواهد بود كه به تصویب هیئت وزراء رسید و در سال 1315 وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام یافت.

وزارت راه و ترابری:

در تاریخ 1353/4/16 پس از تصویب قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشكیلات و تعیین وظایف آن در مجلس شورای ملی، در جلسه فوق العاده 1353/4/24 مجلس سنا ،‌ قانون فوق به تصویب رسید.

وزارت آبادانی و مسكن :

در تاریخ 1342/12/22 وزارت آبادانی و مسكن به منظور ایجاد تمركز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه ها و طرحهای ساختمانی و تهیه مسكن و همچنین جهت تهیه و اجرای طرحهای شهرسازی و ده سازی و طرحهای آبادانی تاسیس شد.

وزارت مسكن و شهرسازی :

در تاریخ 1353/4/3 پس از تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازی و تعیین وظایف آن در مجلس سنا ، در جلسه 1363/4/16 قانون فوق به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

وزارت راه و شهرسازی:

در تاریخ 31 خرداد 1390 وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسكن و شهرسازی تشكیل و مقرر گردید همه امكانات ، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه و شهرسازی منتقل گردد.