19 آذر 1398
En | 

 سید عباس مشكاتی
سمت: مدیر املاك و حقوقی
تلفن: ۰۳۵- ۳۶۲۴۷۵۷۵
دورنگار: ۰۳۵-۶۲۳۰۰۹۳
پست الکترونیک: s.a.meshkati@gmail.com
سوابق تحصیلی:
كارشناسی ارشد معماری

• رئیس گروه شهرسازی، رئیس اداره بافتهای فرسوده، رئیس اداره طراحی شهر ومعماری
• كارشناس معماری مدیریت املاك و مسكن سازمان مسكن و شهرسازی

• راهبری برنامه های حوزه مدیریت و هدایت واحدهای تحت سرپرستی در اجرای وظایف محوله.
• راهبری امر ارزیابی قیمت اراضی مورد خریداری و تملك شده و همچنین اراضی كه به متقاضیان واگذار می شود براساس قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه.
• كنترل امر جمع آوری آمار و اطلاعات و سایر داده های مورد نیاز جهت برنامه ریزی فعالیتهای و اقدامات واحدهای تحت سرپرستی و ارائه نتایج به مدیركل استان.
• نظارت بر ایجاد و بروز رسانی بانك اطلاعات زمین در استان.
• برقراری ارتباط با واحدهای مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعالیته های آنان در رابطه با زمین و امكانات واگذاری آن و همچنین كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعالیتهای انجام شده برروی زمینهای شهری در سطح استان.
• نظارت بر امر حفاظت از اراضی در سطح استان.
• نظارت بر امر شناسایی، انتخاب زمین مناسب برای پروژه ها و امكان سنجی اراضی و تحویل زمین.
• شركت در كمیته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدیركل استان.
• تهیه برنامه های اجرایی مدیریت و گزارش پیشرفت كارها در قالب برنامه های مصوب به مدیركل استان.
• راهبری امور دبیرخانه كمیسیون تشخیص موضوع ماده 12قانون زمین شهری.
• راهبری امر ارزیابی عرصه و اعیان مستحدثات واقع در مسیر راهها و پرداخت بهای آنها.