29 مهر 1400
En | 
  خدیجه رفیعی
سمت: معاونت املاك و حقوقی
تلفن: ۰۳۵- ۳۶۲۴۷۵۷۵
دورنگار: ۰۳۵-۶۲۳۰۰۹۳
پست الکترونیک:
سوابق تحصیلی:

 


 

• راهبری برنامه های حوزه مدیریت و هدایت واحدهای تحت سرپرستی در اجرای وظایف محوله.
• راهبری امر ارزیابی قیمت اراضی مورد خریداری و تملك شده و همچنین اراضی كه به متقاضیان واگذار می شود براساس قانون و آیین نامه اجرایی مربوطه.
• كنترل امر جمع آوری آمار و اطلاعات و سایر داده های مورد نیاز جهت برنامه ریزی فعالیتهای و اقدامات واحدهای تحت سرپرستی و ارائه نتایج به مدیركل استان.
• نظارت بر ایجاد و بروز رسانی بانك اطلاعات زمین در استان.
• برقراری ارتباط با واحدهای مختلف استان به منظور كسب اطلاع از فعالیته های آنان در رابطه با زمین و امكانات واگذاری آن و همچنین كسب آمار و اطلاعات در خصوص فعالیتهای انجام شده برروی زمینهای شهری در سطح استان.
• نظارت بر امر حفاظت از اراضی در سطح استان.
• نظارت بر امر شناسایی، انتخاب زمین مناسب برای پروژه ها و امكان سنجی اراضی و تحویل زمین.
• شركت در كمیته ها و جلسات منعقده و ارائه گزارش به مدیركل استان.
• تهیه برنامه های اجرایی مدیریت و گزارش پیشرفت كارها در قالب برنامه های مصوب به مدیركل استان.
• راهبری امور دبیرخانه كمیسیون تشخیص موضوع ماده 12قانون زمین شهری.
• راهبری امر ارزیابی عرصه و اعیان مستحدثات واقع در مسیر راهها و پرداخت بهای آنها.