26 شهریور 1400
En | 
   
 احسان خواجه رضايی
سمت: سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسكن
تلفن: ۰۳۵-۳۶۲۴۹۹۴۵
دورنگار: ۰۳۵-۳۶۲۳۰۰۹۳
پست الکترونیک: Ehsankhajah@yahoo.com
سوابق تحصیلی:

كارشناسی ارشد مديريت ساخت
 

• كارشناس حوزه مشاوران جوان استانداری يزد
• مشاور جوان مدير كل راه و شهرسازی استان يزد
• ناظر پروژه های ساختمانی مسكن
• كارشناس حوزه مسكن و ساختمان

 • راهبری برنامه های حوزه مدیریت و هدایت واحدهای تحت سرپرستی در اجرای وظایف محوله .

• راهبری اجرای اهداف و خط مشی های قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.
• راهبری و هدایت واحدهای تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسی ساختمان استان و كانون كاردانهای فنی و سایر تشكلهای حرفه ای و صنفی.
• راهبری امر ارتقاء كیفی مهندسی ساختمان در استان از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین ، مقررات ، روشها و ساختار اداری و اجرائی مربوطه.
• راهبری اجرای برنامه های مرتبط با تامین و توسعه مسكن و ارائه راهبردهای لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه گذاری بخش مسكن.
• راهبری امور مرتبط با خانه های سازمانی.
• راهبری امر همكاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش مسكن وساختمان.
• راهبری امر مدیریت تولید و عرضه مسكن.
• تشویق استفاده كننده گان از فن آوری های نوین در ساخت و تولید انبوه مسكن و ساختمان و نظارت بر ایجاد بانك اطلاعات مربوط به تولید كنندگان مسكن و ساختمان ،‌ مصالح و كالاهای مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداری از آن
• شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهیل در اجرا و پیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدیر كل.
• شركت در كمیسیون ها ، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب قوانین وآئین نامه های موضوعه.