29 مهر 1400
En | 
 
محمد مهدی منتظری
سمت: مدیر توسعه منابع
تلفن: ۰۳۵-۳۶۲۸۳۹۲۹
دورنگار: ۰۳۵-۶۲۳۰۰۹۳
پست الکترونیک: mmmontazery@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی-تولید از دانشگاه سراسری شیراز
كارشناسی مدیریت صنعتی از دانشگاه سراسری یزد

 

• مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد
• مدرس دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد
• مجری برخی از طرحهای پژوهشی اداره كل راه و شهرسازی استان یزد
• ناظر در برخی از پروژه های تحقیقاتی اداره كل راه و شهرسازی استان یزد
• رئیس اداره توسعه و منابع انسانی

 • سرپرستی و هدایت كلیه واحدهای تحت نظارت به منظور حسن انجام وظایف محوله.
• نظارت بر گردش كار كلیه فعالیتهای اداری، ساختاری، رفاهی مالی و محاسباتی و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهای مستمر در زمینه فعالیتهای جاری به مدیركل استان.
• سرپرستی و نظارت بر امر پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز اداره كل و نیازهای آموزشی در قالب اعتبارات سالانه، افت نیروی انسانی و سایر متغیرهای موثر به منظور تنظیم برنامه جامع نیروی انسانی.
• نظارت بر فعالیتهای كمیسیون تحول اداری اداره كل در راستای تحقق هفت برنامه تحول اداری و ارائه گزارشهای لازم به مدیركل استان و حوزه ستادی وزارتخانه.
• نظارت بر امر تجزیه و تحلیل سیستم های و روشهای انجام كار و اصلاح روشهای اختصاصی و مشترك با هماهنگی حوزه ستادی در جهت ارتقاء بهره وری، كارایی، رضایت ارباب رجوع ، كاهش هزینه ها و حذف مراحل زائد.
• نظارت بر امر استقرار نظارم مدیریت بهره وری به منظور استفاده بهینه از منابع انسانی، مالی، اطلاعاتی...
• نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتیبانی از قبیل: انسانی،مالی و ... به سایر قسمتها از طریق واحدهای زیرمجموعه.
• نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفی و قطعات یدكی ماشین آلات و ذخیره و مصرف انها طبق مقررات مربوط.
• نظارت بر چگونگی واگذاری امور خدمات عمومی اداره كل به بخش خصوصی.
• نظارت بر انجام امور دبیرخانه ای اداره كل.
• نظارت بر نحوه پرداخت هزینه های جاری و عمرانی طبق ضوابط و مقررات مالی مربوط.
• نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات مالی مربوط.
• كنترل نحوه نگهداری حساب ها و تنظیم دفاتر مالی و اموالی اداره كل با تبادل نظر و همكاری واحدهای ذیربط استان.
• برقراری ارتباط و انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط استان به منظور رفع ابهامات،مشكلات و تنگناها در مورد وظایف و مسئولیت های محوله.
• نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، دستورالعملها،قوانین و مقررا در واحدهای زیر مجموعه.
• برقراری ارتباط و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط استان.
• شركت در كمیسیونها، كمیته ها و شوراهای مربوطه حسب قوانین و آیین نامه های موضوعه.