29 مهر 1400
En | 
 محمد علی مظفری
سمت: مدیر مهندسی و ساخت
تلفن: ۰۳۵-۳۸۲۴۹۵۵۹
دورنگار: ۰۳۵-۳۸۲۵۰۵۷۰
پست الکترونیک: mam.mozaffari@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
كارشناسی زمین شناسی از دانشگاه اصفهان
 

• مسئول رابط گزینش اداره كل
• مسئول آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك
• ناظر اداره نظارت بر راههای اصلی و فرعی
• رئیس اداره نظارت بر راههای اصلی و فرعی 

• برنامه ریزی، تهیه خط مشی، ساختمان و توسعه راههای اصلی ،فرعی منطقه ای و روستایی با هماهنگی و احدهای برنامه ریزی استان با توجه به نیازها و اولویت ها و امكانات مالی.
• همكاری در تنظیم موافقتنامه های ارسالی به معاونت برنامه ریزی استانداری در مورد احداث و توسعه راههای فرعی و روستایی.
• مطالعه و تهیه طرح راهسازی و بهسازی راهها توسط مهندسان مشاور كنترل و تصویب آن.
• انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها.
• انتخاب بر تهیه و اجرای طرح های راهسازی استان.
• ابلاغ دستورالعمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی.
• بررسی درخواست های حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثیر آن به منظور پرداخت.
• كنترل و تایید صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقرارت و ضوابط مربوط.
• ارزشیابی و تایید كارهای مطالعاتی و نظارتی انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.
• تهیه و تنظیم صورت كاركردهای موقت و قطعی پیمانكاران(رأساً یا از طریق مهندسان مشاور) و رسیدگی و ارائه صورت وضعیت موقت ، قطعی به اداره پیمان و رسیدگی جهت تسویه حساب نهایی.
• تهیه و بررسی و تصویب صورت مجالس پیشنهادی و اجرایی پیمانكاران راههای فرعی و روستایی طرف قرارداد طبق ضوابط.
• تایید اتمام كار پیمانكاران جهت تشكیل كمیسیون های تحویل موقت و قطعی.
• پیگیری و اعمال بخشنامه های فنی صادره از وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل های معاونت برنامه ریزی استان و غیره.
• پیگیری و نظارت مداوم بر حسن جریان پیشرفت برنامه های راهسازی و اجرای مشخصات فنی در كلیه عملیات راهسازی حوزه استحفاظی اداره كل راه و شهرسازی استان.
• بررسی و ارائه پیشنهاد مربوط به اجرای طرح های راهسازی.
• مطالعه و ارائه پیشنهاد طرح های راهسازی استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سیاست های شورای عالی فنی و سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای كشور.
• بررسی و تصویب تغییرات مربوط به طرح های روسازی و تیپ نیم رخ عرضی پروژه های مصوب و هم چنین ابنیه فنی مهم و تغییرات مسیر راه.
• بررسی مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و سایر ابنیه فنی.
• بررسی و نظارت بر محاسبات فنی و نقشه های قطعی و اجرایی برای پلها و ابنیه فنی نظارت بر طرحهای روسازی راه ها و مشخصات زیرسازی و مشخصات فنی راه ها براساس نتایج، آزمایشگاهی و خاك شناسی و سایر مطالعات انجام شده.