29 مهر 1400
En | 
 
 
بهار نوكار
سمت: مدير شهرسازی و معماری
تلفن: ۰۳۵-۳۸۲۴۹۵۷۲
دورنگار: ۰۳۵-۳۸۲۴۰۹۲۲
پست الکترونیک: b.nokar@yahoo.com
سوابق تحصیلی:

دكترای جغرافيا و برنامه ريزی شهری از دانشگاه آزاد سمنان
كارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی شهری از دانشگاه پيام نور
ليسانس شهرسازی از دانشگاه يزد

• كارشناس كميسيون ماده 5
• مسئول دبيرخانه كميسيون ماده5 شهر يزد از سال 1391
• كارشناس ناظر طرح تفصيلی مهريز
• كارشناس كميسيون ماده5 شهر حميديا
• ناظر چندين طرح پژوهشی

• راهبری و نظارت بر امر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران) قوانین مربوطه و طرحهای شهرسازی و معماری، عمران شهری و طرحهای شهری.
• راهبری و نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهری،طرحهای تفصیلی، طرحهای معماری و طراحی شهری، طرحهای ویژه، شهرک ها و شهرهای جدید.
• راهبری و نظارت بر اجرای آئین نامه های مربوط به نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه عمران محلی و ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور و همچنین استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها.
• راهبری دبیرخانه های کمیسیونهای تخصصی مسکن و شهرسازی و کمیسیون ماده 5در استان.
• راهبری و نظارت بر طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی در سطوح محلی.
• نظارت بر تنظیم قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرحهای توسعه و عمران (جامع) ناحیه، مجموعه های شهری و جامع شهر، تفصیلی، طرحهای ویژه، طراحی شهری و معماری و طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی.
• شرکت در کمیسیونها، کمیته ها، شوراهای مربوطه حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه.
• راهبری و نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و کوتاه مدت واحدهای تابعه و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذکور.
• همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش شهرسازی و معماری.
• راهبری و نظارت بر کلیه امور مربوط به بخش شهرسازی و معماری در استان.
• همکاری و مشارکت با معاونت شهرسازی و معماری حوزه ستادی در زمینه تهیه و تنظیم لوایح و قوانین و ضوابط و معیارها و استانداردهای شهرسازی و اجرای سایر امور محوله.