03 اسفند 1398
En | 
 
 محمدعلی جعفری نسب
سمت: مدير فنی و اجرايی
تلفن: ۰۳۵-۳۸۲۶۱۵۵۰
دورنگار: ۰۳۵-۳۸۲۶۱۵۵۰
پست الکترونیک: jafarinasab_mohamadali@yahoo.com
سوابق تحصیلی:
كارشناسی ارشد عمران از دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كارشناسی عمران از دانشگاه صنعتي اصفهان

• مدير فنی و اجرايی اداره كل
• معاون مدير فنی و اجرايی اداره كل
• رئيس اداره فنی و مهندسی مديريت فنی و اجرايی اداره كل
• كارشناس ساختمان
• عضو فعلی كميسون مناقصات اداره كل
• عضو فعلی كميته فنی و بازرگانی اداره كل
• عضو كميته پيمان شورای فنی استان
• عضويت در كميته نظارت شورای فنی استان
• نماينده اداره كل در كارگروه استاندارد سازی مصالح
• نظارت بر امر تدوين برنامه های فنی و اجرائی منطبق با سياستهای ابلاغی.
• نظارت بر امر نيازهای سازمانهای دولتی مستقر در استان به ساختمانهای اداری، تخصصی و عمومی و ارائه گزارش به مدير كل استان.
• نظارت بر تهيه و اطلاعات مربوط به پروژه های مالی در دست اجرا اعم از اعتبارات و پيشرفتهای فيزيكی و پرداختها به منظور جمع‌بندی و ارائه گزارش به مدير كل استان.
• انجام هماهنگی با واحدهای تحت سرپرستی به منظور برآورد نيازهای تداركاتی طرحها و پروژه های مليی و استانی و ارائه به حوزه مدير كل استان جهت اتخاذ تصميم.
• نظارت بر تنظیم قرارداد با مهندسین مشاور به منظور تهیه طرحهای بخش.
• شركت در كمیسیونها، كمیته ها، شوراهای مربوطه حسب قوانین و آئین نامه های موضوعه.
• نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و كوتاه مدت واحدهای تابعه و ارزیابی میزان تحقق برنامه های مذكور.
• همكاری و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط استانی در راستای وظایف مرتبط با بخش فنی و اجرایی.
• نظارت بر كلیه امور مربوط به بخش فنی و اجرایی در استان.
• همكاری و مشاركت با حوزه ستادی در زمینه اجرای سایر امور محوله.