28 دی 1398
En | 

تقدیر استاندار از مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد
براساس گزارش هیئت ارزیابی ستاد اقامه نماز استان یزد ،اداره کل راه و شهرسازی استان موفق به کسب عنوان تقدیر ویژه شد.
یکشنبه 24 آذر 1398