29 مهر 1400
En | 

 نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان

 انتخابات سازمانهاي نظام مهندسي و نظام كارداني ساختمان استان

 قوانین و مصوبات

آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

 صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی

 آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی

 مباحث مقررات ملی ساختمان

 همایش ها

 دبیرخانه مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

 صنعتی سازی و فناوری های نوین