یکشنبه، 11 خرداد 1399
En | 

- نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملّي ساختمان

- قوانین و مصوبات

- صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی و حقوقی

- آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی

- مباحث مقررات ملی ساختمان

- آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان

- انتخابات سازمانهاي نظام مهندسي و نظام كارداني ساختمان استان

- همایش ها

- دبیرخانه مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان

- صنعتی سازی و فناوری های نوین