یکشنبه، 11 خرداد 1399
En | 

 

 

توضیح  اینکه دراین دوره ازانتخابات کاندیدی در رشته های شهرسازی (گروه معماری و شهرسازی) و ترافیک ( گروه عمران ) وجود نداشت  لذا براساس آراء مأخوذه نفر سوم رشته معماری بعنوان جایگزین رشته شهرسازی ( نفر سوم گروه معماری و شهرسازی ) و همچنین بین نفر دوم نقشه برداری و نفر پنجم رشته عمران هرکدام رأی بیشتری اخذ کرده اند (نفردوم نقشه برداری) بعنوان نفرششم گروه عمران و جایگزین رشته ترافیک ، معرفی گردیده اند